Wystąpienie KIG-R do ministra Jarosława Dudy w sprawie dodatkowych kosztów administracyjnych

 

Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna wystąpiła w do pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych - Jarosława Dudy w sprawie dodatkowych kosztów administracyjnych.

Warszawa, dnia 09.07.2009 r.

L.dz./KIGR/PP/ 2009/EB/107
Pan
Jarosław Duda
Pełnomocnik Rządu do Spraw
Osób Niepełnosprawnych
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Szanowny Panie Ministrze,

Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące zawężenia dodatkowych kosztów administracyjnych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 70, poz. 603) w stosunku do kosztów, o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.), i kolejnego ich zawężenia w „IFORMACJI w sprawie stosowania niektórych przepisów dotyczących refundacji, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu Osób niepełnosprawnych”.

Na spotkaniu w dniu 3 lipca 2009 r., które odbyło się w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciel Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zajął stanowisko, że takie określenie dodatkowych kosztów administracyjnych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynika z zastosowania wykładni funkcjonalnej i jest zgodne z rozporządzeniem o generalnych wyłączeniach blokowych, które w rozdziale drugim wielokrotnie odrębnie używa określeń „koszty zarządzania” i odrębnie „koszty administracyjne”. Zatem koszty zarządzania nie mogą wchodzić w zakres kosztów administracyjnych. Natomiast „INFORMACJA…” zawiera prawidłowy katalog przypadków dających pracodawcom podstawę do ubiegania się o pomoc ze względu na konieczność rozróżnienia kosztów obsługi realizacji uprawnień pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych od kosztów realizacji tych uprawnień. Przy czym tylko ta pierwsza grupa kosztów kwalifikuje się do refundacji.

Krajowa Izba Gospodarczo Rehabilitacyjna pragnie zwrócić uwagę Pana Ministra na wprowadzenie w błąd uczestników spotkania przez pracowników Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych lub niewystarczającą znajomość przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008, w Rozdziale II – Pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji (który nie dotyczy pomocy na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych) – w art. 36 ust. 6 lit. a, jest mowa o usługach doradczych w zakresie innowacji gdzie jako koszty kwalifikowalne wymienia się: doradztwo w zakresie zarządzania, pomoc techniczną, usługi związane z transferem technologii, szkolenia, doradztwo w zakresie zakupów, ochronę praw własności intelektualnej i handel nimi, umowy licencyjne, doradztwo w zakresie korzystania z norm.

W rozporządzeniu tym nie używa się odrębnie określeń „koszty zarządzania” i odrębnie „koszty administracyjne” jak również nie określa się katalogu kosztów administracyjnych. Natomiast w art. 42 ust. 2 lit. d wskazuje się, że refundacji mogą podlegać wszelkie koszty administracyjne związane z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych.

Pragniemy zauważyć, że Minister Finansów w aktach wykonawczych do ustawy o rachunkowości do kosztów administracyjnych zaliczył, w szczególności: wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników i innych osób, koszty utrzymania biur i nieruchomości wykorzystywanych na własne potrzeby, koszty pocztowe i telekomunikacyjne, odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zużycie materiałów i energii, usługi obce, koszty podróży służbowych, koszty reklamy oraz pozostałe koszty o charakterze administracyjnym

Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna ma pełną świadomość, że pracodawcy nie mogą liczyć na refundację wszystkich ponoszonych dodatkowych kosztów administracyjnych wynikających z zatrudniania pracowników niepełnosprawnych. Nie usprawiedliwia to jednak nieuzasadnionego zawężania tych kosztów przepisem podstawowym jak i w „INFORMACJI..”, którą przy realizacji zadania stosuje Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przedstawiciel Izby, na spotkaniu wyraził pogląd, że przy dobrej woli urzędników przepisy obowiązującego rozporządzenia w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dają możliwość korzystnej interpretacji kosztów administracyjnych podlegających refundacji ze środków PFRON.

W związku z zawężeniem ustawowego katalogu kosztów administracyjnych wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 70, poz. 603) oraz biorąc pod uwagę fakt, że w interesie wszystkich leży aby reguły przyznawania pomocy były jasne i bezsporne, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna wnosi do Pana Ministra o spowodowanie nowelizacji rozporządzenia, z której wynikałoby, że refundacją zostaną objęte wszystkie dodatkowe koszty administracyjne wynikające z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wnosimy również o dokonanie stosownej zmiany katalogu kosztów administracyjnych zawartych w „INFORMACJI w sprawie stosowania niektórych przepisów dotyczących refundacji, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu Osób niepełnosprawnych”.

Podpisał:
Włodzimierz Sobczak
P R E Z E S KIG-R

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również