Zwrot kosztów dowozu dzieci do placówek oświatowych

Prezydent A. Duda 10 października br. podpisał Ustawę z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finasowaniu zadań oświatowych, która wprowadza zmiany w systemie zwrotu kosztów dowozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych.

Zmiana ta ma przyczynić się do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy ponoszonymi, a refundowanymi kosztami dowozu i wychodzi naprzeciw potrzebom i problemom zgłaszanym przez rodziców dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami. Rodzice tych uczniów nadal będą otrzymywać zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły prywatnym samochodem, przy czym stawka za kilometr nie będzie mogła być niższa niż ta, która określona została w przepisach o transporcie drogowym.

O tym, że “kwota zwracana przez gminę nie może być niższa (może być wyższa!) niż tzw. ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych (silnik do 900 cm3 = 0,5214 zł za km a dla większych silników 0,8358 zł)” informował również poruszający się na wózku senator Marek Plura. „Byłem inicjatorem tej zmiany w Senacie, którą zaaprobował Sejm, Rząd i Prezydent RP” – napisał w mediach społecznościowych. „Serdecznie dziękuję Rodzicom za pokierowanie mnie do tego działania oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego wspólnego sukcesu ponad podziałami politycznymi.”

Rodzicom przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów według algorytmu, w którym jedną z decydujących zmiennych jest średnia cena jednostki paliwa danej gminie. Określa ją na każdy rok szkolny rada gminy. Umowy są zawierane raz do roku.

Ustawa wprowadza również zmiany w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych polegające na zwiększeniu w 2022 r. limitu wydatków z budżetu państwa na realizację bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmiany w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz zmian charakterze epizodycznym, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Oprac. IKa, fot. pixabay.com

Data publikacji: 11.10.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również