Nowy kierunek studiów podyplomowych przeciw wykluczeniu

Nowy kierunek studiów podyplomowych przeciw wykluczeniu

Celem nowego kierunku o nazwie„Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia"studiów będzie zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu. Studia adresowane są przede wszystkim do pracowników podmiotów realizujących zadania publiczne: pracowników placówek oświatowych, urzędów, instytucji kultury i sztuki, informatyków, studentów wszystkich wydziałów oraz przedstawicieli świata biznesu. W ramach studiów słuchacze nabędą kompendium wiedzy m. in. z zakresu tworzenia stron internetowych, audiodeskrypcji (m. in. w produkcji audiowizualnej oraz sztukach plastycznych), napisów dla niesłyszących, projektowania uniwersalnego i multimediów. Na rynku pracy wciąż brakuje specjalistów w tym zakresie.

Od maja 2012 roku funkcjonuje w Polsce Rozporządzenie Rady Ministrów zobowiązujące wszystkie instytucje publiczne do dostosowania swoich serwisów internetowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wszystkich, którzy z różnych powodów nie mogą w pełni skorzystać z zasobów Internetu. Zgodnie z jego zapisami strony www powinny być dostosowane do międzynarodowego standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) uznanego w wielu krajach Europy.
Mając powyższe na uwadze, Uniwersytet Śląski uznał za niezbędne utworzenie studiów podyplomowych, aby wspierać wymianę dobrych praktyk w dostosowaniu treści audiodeskrypcji oraz dostępności stron internetowych do norm obowiązujących w innych krajach. Nad uruchomieniem nowatorskiego kierunku studiów podyplomowych w roku akademickim 2013/2014 pracują prof. dr hab. Barbara Kożusznik, dyrektor Szkoły Zarządzania UŚ, która kieruje projektem, dr Izabela Mrochen z Wydziału Filologicznego UŚ oraz przewodniczący Rady Fundacji Widzialni Artur Marcinkowski.

Nowa idea zyskała poparcie profesora Romana Kalarusa, wykładowcy ASP w Katowicach, który zaprojektował plakat promujący studia podyplomowe „Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia”.
Fundacja Widzialni zajmuje się przeprowadzaniem audytów dostępności stron internetowych oraz przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu. Głównym jej celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej i administracji państwowej na problem wykluczenia cyfrowego oraz zainicjowanie ogólnopolskiej akcji promującej umożliwienie osobom zagrożonym tym zjawiskiem dostępu do informacji. Fundacja opracowała metodę badania serwisów www pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz ustanowiła certyfikat „Strona Internetowa bez Barier” przyznawany serwisom spełniającym światowe kryteria dostępności. Wspólnie z Urzędem Komunikacji Elektronicznej opracowała certyfikat „Bez barier” dedykowany firmom telekomunikacyjnym. Jest członkiem wielu stowarzyszeń w tym Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość w sieci”. Specjaliści Fundacji biorą udział w pracach nad kształtami ustaw i rozporządzeń w Ministerstwie Administracji i Cyfryza cji oraz konsultacjach przy prezydencie RP.
Po opublikowaniu „Podręcznika Dobrych Praktyk – WCAG 2.0” jest to drugie z trzech najważniejszych działań Fundacji Widzialni zaplanowanych na początek 2013 roku.
http://www.widzialni.org/container/podrecznik6-www.pdf – Podręcznik Dobrych Praktyk – WCAG 2.0
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/526 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
http://wcag20.widzialni.org/ – WCAG 2.0 Web Content Accessibility Guidelines

Info: Widzialni, oprac. IKa

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również