Organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie – rozporządzenia do konsultacji

Do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych wysłane zostały projekty nowelizacji rozporządzeń w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie. W projektach podkreśla się konieczność zespołowej pracy nauczycieli, wychowawców i specjalistów przy opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Rozszerzają one również zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami takich uczniów.

Skierowane 28 lutego 2013 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych dwa projekty zmieniają rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.:

–   w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. nr 228, poz. 1490, z późn. zm.),

–   w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. nr 228, poz. 1489, z późn.zm.).

Projektowane regulacje podkreślają konieczność zespołowej pracy nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów zarówno przy opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego jak i dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania takich uczniów. W zależności od potrzeb regulacje zalecają także współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Jest to analogiczne do rozwiązań zawartych w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487, z późn. zm.).

Nowelizacja przewiduje rozszerzenie zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami, aby zwiększyć ich rolę w dostosowywaniu organizacji kształcenia specjalnego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. W indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym będzie zatem określany zakres współpracy z rodzicami uczniów nie tylko przy realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu, w działaniach dla integracji uczniów ze środowiskiem rówieśniczym oraz ich przygotowaniem do samodzielności w życiu dorosłym, ale również związanej z:

– zapewnianiem odpowiednich warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,

– realizacją zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów.

Współpraca z rodzicami także w tym zakresie pozwoli na pełniejszą realizację potrzeb dziecka w środowisku edukacyjnym. Jednocześnie rodzice ucznia będą mogli wziąć udział w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz dokonaniu oceny poziomu funkcjonowania dziecka. Rodzice będą mogli otrzymać kopię takiego programu.

Wprowadzenie zmian jest spowodowane koniecznością uspójnienia regulacji z przepisami projektowanego obecnie nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, w części dotyczącej indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, opracowywanego dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz sposobu udzielania tym uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dokumentowania tych działań.

Zmiany dotyczące indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynikają również z konieczności dookreślenia zapisów w zakresie dostosowywania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Proponowane zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom środowiska, w szczególności rodziców uczniów niepełnosprawnych, a także dyrektorów i nauczycieli szkół.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach

Uzasadnienie


Info: MEN

 

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również