Zarządzanie dostępnością  – nabór na studia podyplomowe

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie prowadzi nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych –  Zarządzanie dostępnością.

Adresaci i atuty studiów

Studia podyplomowe Zarządzania dostępnością otwierają szerokie perspektywy na zdobycie kwalifikacji w zakresie zarządzania dostępnością, zwłaszcza w obszarze dostosowania przestrzeni publicznej do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami. Kierunek profesjonalnie przygotowuje do pełnienia funkcji koordynatora ds. dostępności (obowiązek wprowadzenia takiego stanowiska funkcjonuje od września 2020 r. i dotyczy organów władzy publicznej, w tym wszystkich jednostek administracji rządowej, samorządowej nakłada Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, dalej jako „UDC”) ale również poszerza kompetencje osób pełniących już funkcję koordynatora ds. dostępności.

Dostępność to właściwość środowiska, która pozwala osobom z trudnościami funkcjonalnymi i poznawczymi na korzystanie z niego na zasadzie równości z innymi. Jest ona dla wielu osób niezbędnym warunkiem uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym.

To jakościowe rozumienie pojęcia dostępności jest nadal w Polsce mało rozpowszechnione lub marginalizowane, przez niesłuszne założenie, że tak pojęta dostępność służy tylko nielicznej grupie społeczeństwa. Może mieć to związek z brakiem świadomości na temat rzeczywistych potrzeb w tym zakresie, wynikających m.in. z procesu starzenia się społeczeństwa i związanego z tym wzrostu odsetki osób z różnymi niepełnosprawnościami, czy szczególnymi potrzebami, wynikającymi z wieku, sprawności, choroby itp. Faktem jest, iż dostępność dla coraz większej grupy osób jest gwarantem samodzielnego, niezależnego i lepszego życia. Jej rola z roku na rok rośnie i nie może być pomijana.

Trend ten został dostrzeżony przez polski rząd, który dążąc do realizacji zobowiązań wynikających z ratyfikowanej przez Polskę Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, podejmuje działania służące ustaleniu zasad związanych z zapewnianiem dostępności i systemowym wdrożeniem tych reguł do polityk publicznych.

Wyrazem tych działań jest realizowany od lipca 2018 r. Program Dostępność Plus 2018-2025 oraz dwie ustawy przyjęte w 2019 r. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848) oraz Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 poz. 1062, dalej jako „UZD”), nakładające określone wymagania wobec podmiotów publicznych (głównie) w zakresie zapewniania dostępności. Określają one zasady prowadzenia działalności podmiotów publicznych w sferze cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w sposób pozwalający na to, by z usług danej instytucji/podmiotu mogły samodzielnie skorzystać także osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, a także osoby czasowo znajdujące się w sytuacji wymagającej wsparcia (np. kobiety w ciąży).

7 czerwca 2019 r. została opublikowana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 (z 17 kwietnia 2019 r.) w sprawie wymogów dostępności produktów i usług.

Dyrektywa ws. dostępności produktów i usług, zwana również Europejskim Aktem o Dostępności (po ang. European Accesssibility Act, w skrócie EAA) – to pierwsza tak kompleksowa i horyzontalna regulacja o dostępności w prawie UE. Obowiązywać ma w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej. Ma zapewnić wspólne, jednakowe wymogi dostępności wybranych produktów i usług. EAA będzie miała zastosowanie do sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych, terminali samoobsługowych, usług łączności elektronicznej (w tym zgłoszeń alarmowych), audiowizualnych usług medialnych, usług towarzyszących transportowi pasażerskiemu, usług bankowych, e-książek, handlu elektronicznego.

Cel EAA ma charakter społeczno-rynkowy. Dyrektywa ma się przyczynić do poprawy właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez usuwanie barier dla swobodnego przepływu dostępnych produktów i usług, które wynikają z niespójnego w UE podejścia do dostępności.

Dyrektywa wpisuje się również w krajowy program „Dostępność Plus”, stanowiąc jego uzupełnienie w wymiarze rynkowym. Wspiera także realizację postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Dla kogo?

pracowników administracji rządowej i samorządowej;

koordynatorów ds. dostępności;

pracowników pozostałych instytucji publicznych;

przedstawicieli organizacji lokalnych, społecznych i gospodarczych;

oraz wszystkich tych, którzy chcą zdobyć niezbędne kwalifikacje w zakresie zarządzania dostępnością i kompetencje specjalisty ds. zarządzania dostępnością.

Atuty:

niewątpliwym atutem kierunku jest autorski program oraz forma kształcenia zorientowane są na rozwój praktycznych kompetencji;

profesjonalna kadra wykładowców, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne w obszarach prowadzonych zajęć;

bogaty program w zakresie zajęć praktycznych dotyczących dostępności cyfrowej.

Przesłanki i cele

Celem studiów jest przekazanie kompendium wiedzy z zakresu dostępności cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej oraz przygotowanie do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności.

Absolwenci studiów podyplomowych pozyskają wiedzę i umiejętności pozwalające na realizację zadań z przywołanej wyżej UDC z dnia 19 lipca 2019 r. Co więcej, unikatowy program studiów pozwoli osobom pełniącym już funkcję koordynatora ds. dostępności, pozyskanie i poszerzenie wiedzy w obszarze wdrażania i monitorowania dostępności ze szczególnym uwzględnieniem projektowania dostępnych usług publicznych. Otrzymają niezbędną wiedzę jak tworzyć plan poprawy dostępności w organizacji dotyczący wszystkich obszarów jej działalności, m.in. stron internetowych, aplikacji mobilnych, dokumentów cyfrowych, dostępności architektonicznej, zatrudniania i pracy z osobami z niepełnosprawnościami, obsługi klienta, kompetencji pracowników w zakresie obsługi i współpracy z osobami ze szczególnymi potrzebami. Będą potrafili posługiwać się wiedzą i definiować rozwiązania w zakresie dostępności organizacji. Realizując swoje zadania, stosować przepisy, wytyczne, standardy i normy w zakresie dostępności.

Program

MODUŁ I  DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Wymagania dostępności cyfrowej dla podmiotów publicznych

Tworzenie i weryfikacja dostępności cyfrowej zgodnej ze standardem WCAG 2.1.

Technologie wspomagające osoby z niepełnosprawnością w obszarze dostępności cyfrowej

MODUŁ II  DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

Obsługa klienta z niepełnosprawnością oraz wewnętrzny audyt dostępności

Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie komunikacji z podmiotem publicznym

Technologie wspomagające, orientacja przestrzenna oraz alternatywna komunikacja

MODUŁ III  DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Projektowanie uniwersalne – wprowadzenie oraz praktyczne zastosowanie

Dostępność obiektów terenowych z uwzględnieniem architektury krajobrazu

Dostępność obiektów o charakterze ekspozycyjno-edukacyjnym

Prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami

MODUŁ IV ORGANIZACYJNY

Niepełnosprawność i osoba niepełnosprawna oraz orzecznictwo dot. niepełnosprawności

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych

Planowanie, wdrażanie oraz monitoring planów dostępności instytucji publicznych

Dostępność w umowach na realizację zadań publicznych

Ergonomia i przystosowanie miejsca pracy osoby niepełnosprawnej

Ewakuacja i bezpieczeństwo osób ze szczególnymi potrzebami

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych oraz zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy

Egzamin dyplomowy

Organizacja zajęć:

studia trwają dwa semestry;

zajęcia odbywają się raz na dwa tygodnie w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) zjazdów;

w tym 100 godzin zajęć przewidzianych w trybie zdalnym;

warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z każdego modułu / przedmiotu kształcenia, obecność na poziomie 70% oraz pozytywny wynik z egzaminu dyplomowego.

Po ukończeniu studiów podyplomowych na powyższym kierunku, absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Aby uzyskać certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej w tym zakresie, konieczne jest przystąpienie do egzaminu w instytucji certyfikującej tę kwalifikację.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.
W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju, liczebności zrekrutowanej grupy liczba godzin zdalnych (na odległość) i form on-line może ulec zwiększaniu.

Więcej informacji: tutaj

pr/, fot. freepik.com

Data publikacji: 29.06.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również