Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych zaprasza

Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych zaprasza

do uczestnictwa w XIV Międzynarodowym Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych

Regulamin Biennale
Organizator: Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych
tel./fax 12-636-85-84; 605-239-550; e-mail: fson@idn.org.pl; www.idn.org.pl/fson
I. Cel Biennale: Celem Biennale jest propagowanie i promocja twórczości plastycznej osób niepełnosprawnych.

II. Warunki konkursu: W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby niepełnosprawne uprawiające amatorsko lub profesjonalnie niżej wymienione dziedziny twórczości.
Konkurs odbywa się w dwóch grupach wiekowych:
dzieci i młodzież do 18 roku życia
dorośli

Konkurs dla dorosłych odbywa się w dwóch kategoriach:
malarstwo
grafika i rysunek
Temat i technika prac są dowolne. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu do 3 prac w każdej kategorii.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach.
W pierwszym etapie należy wysłać karty uczestnictwa oddzielne do każdej zgłoszonej pracy (nie należy przysyłać prac) zawierające:
– dane osobowe (imię i nazwisko, pesel, adres, numer telefonu, adres e-mailowy, kserokopię orzeczenia o grupie inwalidzkiej lub stopniu niepełnosprawności (w jednym egzemplarzu), wykształcenie, informację o przebiegu działalności twórczej)
– zdjęcie lub wydruk komputerowy pracy formatu 13×18 cm wklejony na kartę uczestnictwa lub e-mail lub CD z plikiem – zdjęciem pracy
– opis pracy (tytuł, format, technika, rok wykonania).
Wzór karty uczestnictwa znajduje się na stronie: www.idn.org.pl/fson

Ostateczny termin przesłania zgłoszeń na adres:
Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych, 30-079 Kraków, ul. Królewska 94 upływa z dniem 6 maja 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia można również dostarczać od poniedziałku do piątku, od 11.00 do 16.00, do Galerii „Stańczyk”, Kraków, ul. Królewska 94.

Jurorzy na podstawie nadesłanych zgłoszeń wybiorą prace do drugiego etapu konkursu. Uczestnicy konkursu zakwalifikowani do drugiego etapu (o czym zostaną powiadomieni) powinni przesłać oprawione oryginały prac plastycznych. Jury oceni nadesłane prace – przyzna nagrody i wyróżnienia. Uczestnicy nadsyłają i odbierają prace na koszt własny.

III. Nagrody
Pierwszy etap uhonorowania – wybór prac do drugiego etapu konkursu.
Drugi etap – przyznanie nagród i wyróżnień.
Wszystkie prace, które przejdą do drugiego etapu konkursu pokazane zostaną na wystawie pokonkursowej.
Każdy z uczestników Biennale otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa.

IV. Postanowienia końcowe
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego zatrzymania nagrodzonych i wyróżnionych prac, proszą również innych twórców o darowanie swoich dzieł dla wzbogacenia Kolekcji Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych, utworzonej przed kilku laty przez Fundację.
Udział w konkursie stanowi równoczesną zgodę na nieodpłatną popularyzację i promocję prac konkursowych w kraju i za granicą.
Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do bezpłatnej publikacji prac w prasie, katalogu Biennale oraz wydawnictwach pokonkursowych.
Data publikacji: 19.02.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również