Otwarty konkurs pn. „Kultura Wrażliwa” 2024 – Ruszył nabór do kolejnej edycji!

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert do otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2024 roku pn. „Kultura Wrażliwa”.

W ramach konkursu wspierane będą działania:
• znoszące bariery w dostępie do kultury dla osób z niepełnosprawnościami, m.in. poprzez dostosowanie do potrzeb tego typu publiczności i dostępie do dzieł literackich, teatralnych, filmowych oraz eksponatów, obiektów i zajęć warsztatowych, zrealizowane we współpracy z instytucjami kultury z terenu Województwa Małopolskiego;
• aktywizujące środowisko osób z niepełnosprawnościami i zwiększające ich udział w obiegu kulturalnym;
• utrwalające i zachowujące zasoby dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej, która umożliwia ich odbiór przez szerokie grono publiczności (w tym równy dostęp dla osób z niepełnosprawnościami);
• zachęcające do tworzenia dostępnych treści kultury;
• wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturowe Małopolski;
• edukujące z zakresu dostosowania oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami.

Ww. zadania muszą spełnić zasadę partycypacji, tj. bezpośredniego udziału artystek i artystów z różnymi potrzebami lub osób z różnymi potrzebami, w roli osób: tworzących, współtworzących, konsultujących dane działania.

Na realizację zadań wybranych w ramach otwartego konkursu ofert zaplanowane zostały środki finansowe do łącznej kwoty 300 tys. zł. W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości 10 proc. wszystkich kosztów realizacji zadania. Maksymalny koszt oczekiwanego wsparcia finansowego nie może przekroczyć kwoty 25 tys. zł.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:
• Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej pod adresem: Otwarty konkurs pn. „Kultura Wrażliwa” 2024 – Ruszył nabór do kolejnej edycji!
• KULTURA
• 29 maja 2024
• Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert do otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2024 roku pn. „Kultura Wrażliwa”.
• W ramach konkursu wspierane będą działania:
• znoszące bariery w dostępie do kultury dla osób z niepełnosprawnościami, m.in. poprzez dostosowanie do potrzeb tego typu publiczności i dostępie do dzieł literackich, teatralnych, filmowych oraz eksponatów, obiektów i zajęć warsztatowych, zrealizowane we współpracy z instytucjami kultury z terenu Województwa Małopolskiego;
• aktywizujące środowisko osób z niepełnosprawnościami i zwiększające ich udział w obiegu kulturalnym;
• utrwalające i zachowujące zasoby dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej, która umożliwia ich odbiór przez szerokie grono publiczności (w tym równy dostęp dla osób z niepełnosprawnościami);
• zachęcające do tworzenia dostępnych treści kultury;
• wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturowe Małopolski;
• edukujące z zakresu dostosowania oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami.
• W/w zadania muszą spełnić zasadę partycypacji, tj. bezpośredniego udziału artystek i artystów z różnymi potrzebami lub osób z różnymi potrzebami, w roli osób: tworzących, współtworzących, konsultujących dane działania.
• Na realizację zadań wybranych w ramach otwartego konkursu ofert zaplanowane zostały środki finansowe do łącznej kwoty 300 tys. zł. W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.
• Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości 10% wszystkich kosztów realizacji zadania. Maksymalny koszt oczekiwanego wsparcia finansowego nie może przekroczyć kwoty 25 tys. zł.
• Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:
• Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej pod adresem pozarzadowa.malopolska.pl w terminie do dnia 20.06.2024 r. do godz. 23:59
• Oferent zobowiązany jest także w terminie do dnia 21.06.2024 r. do godz. 16:00 dostarczyć do Urzędu wydruk wygenerowanej i podpisanej przez osoby upoważnione wersji oferty (tożsamej z wersją elektroniczną, złożoną wcześniej w generatorze) wraz z obowiązkowymi załącznikami. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji elektronicznej w systemie oraz dokumentów do siedziby urzędu.
• Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały niezwłocznie po dokonaniu formalnej i merytorycznej oceny ofert.
• Regulamin konkursu dostępny na BIP: bip.malopolska.pl/umwm,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury
• w terminie do dnia 20.06.2024 r. do godz. 23:59
• Oferent zobowiązany jest także w terminie do dnia 21.06.2024 r. do godz. 16:00 dostarczyć do Urzędu wydruk wygenerowanej i podpisanej przez osoby upoważnione wersji oferty (tożsamej z wersją elektroniczną, złożoną wcześniej w generatorze) wraz z obowiązkowymi załącznikami. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji elektronicznej w systemie oraz dokumentów do siedziby urzędu.

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały niezwłocznie po dokonaniu formalnej i merytorycznej oceny ofert.

Regulamin konkursu dostępny na BIP:
bip.malopolska.pl/umwm,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury

Info i fot. malopolska.pl

Data publikacji: 31.05.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również