Rozstrzygnięto projekt „Kultura bez barier”. Ponad 17 mln zł trafi do instytucji kultury

17 091 968,43 zł trafi do 111 instytucji kultury z całej Polski w ramach projektu „Kultura bez barier” współrealizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundację Kultury bez Barier. Projekt ma za zadanie poprawę dostępności oferty polskich instytucji kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Instytucje kultury zostały wyłonione w drodze konkursu na podstawie zgłoszonych wniosków. Otrzymane dotacje wykorzystają do pilotażowego wdrożenia opracowanego w ramach projektu modelu zapewniania dostępności zasobów i oferty instytucji kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami.

Wyniki konkursu grantowego w ramach projektu „Kultura bez barier” zostały opublikowane na stronie PFRON.

Projekt „Kultura bez barier” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Wcześniej 5 mln zł w ramach programu “Kultura dostępna”

Natomiast jeszcze w kwietniu br. minister kultury i dziedzictwa narodowego wskazał 109 podmiotów, wyłonionych w procedurze konkursowej w ramach programu “Kultura dostępna”, które otrzymały, za pośrednictwem Narodowego Centrum Kultury, dofinansowanie w łącznej kwocie 5 mln. Średnie jednostkowe dofinansowanie w tegorocznej edycji programu kształtuje się na poziomie ponad 45 tys. zł.

Środki te przeznaczone są na:

  • dostosowanie merytoryczne oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, zawierające komponent działań z odbiorcami, także w formie online;
  • działania uwzgledniające mobilność i/lub możliwość zdalnej prezentacji oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej: przeniesienie oferty beneficjenta do miejsc i miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury i instytucji kultury lub pozyskanie przez beneficjenta wskazanej oferty na rzecz takich miejsc i miejscowości;
  • organizacja wyjazdów tematycznych mających na celu skorzystanie z oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, w tym oferty instytucji kultury (takich jak teatry, muzea, kina, biblioteki, filharmonie, miejsca ważne dla kultury narodowej) i/lub działania multimedialne/on-line służące popularyzacji i udostępnianiu społecznościom lokalnym zasobów dóbr kultury.

Info: MKiDN, PFRON, oprac. rhr/, fot. freepik.com

Data publikacji: 13.07.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również