Analiza sytuacji ekonomicznej wnioskodawców

Skończył się pierwszy rok przeprowadzania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych analizy sytuacji ekonomicznej wnioskodawców ubiegających się o dofinanowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, związanej z obowiązywaniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 312).

Było to nowe, niezwykle trudne i złożone zadanie, z którym musiał zmierzyć się Fundusz w ramach posiadanych zasobów kadrowych jak i służby księgowe pracodawców w trudnym dla nich okresie kryzysu gospodarczego. Zadanie to było bardzo trudne również ze względu na fakt, iż PFRON udziela największej pomocy publicznej w Polsce.
Z uwagi na doświadczenia płynące z przeprowadzonych dotychczas działań, po intensywnych konsultacjach z organizacjami działającymi na rzecz pracodawców oraz modyfikacjami wprowadzonymi w SODiR, z nowym rokiem Fundusz dokonał uproszczenia procedury, która znacznie przyczyniła się do przyspieszenia procesu oceny sytuacji ekonomicznej, a tym samym zaskutkowała wyraźnym zwiększeniem liczby wypłat wstrzymanych dotychczas dofinansowań do wynagrodzeń.
Raz jeszcze prosimy wszystkich pracodawców o dokładne sporządzanie dokumentów finansowych, ponieważ najczęstszą przyczyną (90%) konieczności wstrzymania dofinansowania są braki formalne, które zgodnie z prawem musza być usunięte (np. brak jednego z bilansów z ostatnich trzech lat lub brak informacji dodatkowej).
Jednocześnie Fundusz składa podziękowania organizacjom zrzeszającym pracodawców, takim jak: POPON, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna oraz Organizacja Pracodawców Zatrudniających Osoby Niewidome za zaangażowanie i współpracę przy wdrażaniu i realizacji tego złożonego zagadnienia.
To dzięki m. in. staraniom tych organizacji pracodawcy potrafili spełnić ten nowy, wynikający z przepisów obowiązek.

Info: PFRON

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również