Analiza sytuacji finansowej pracodawców ubiegających się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

3 grudnia br. na stronach PFRON i pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych opublikowano informację na temat przeprowadzonych przez Fundusz analiz sytuacji finansowej pracodawców.

Wstrzymanie wypłaty środków w przypadku braków formalnych:

Zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223) z podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o jej udzielenie, informacji dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy.

W myśl § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 312) informacje, o których mowa powyżej przekazuje się na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP), którego wzór określa załącznik do rozporządzenia oraz przez przekazanie sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości. W przypadku niesporządzania sprawozdań finansowych wnioskodawca składa jednorazowo oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych.

Brak złożenia kompletu powyższych dokumentów uniemożliwia dokonanie analizy sytuacji finansowej podmiotu, koniecznej do udzielenia pomocy. Wnioskodawca taki otrzymuje z PFRON pisemne wezwanie do uzupełnienia braków formalnych w dokumentacji. Beneficjent ma 14 dni od daty odebrania wezwania, na przesłanie brakującej dokumentacji pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania.

Wnioskodawcy wypełniający Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP) powinni z należytą starannością wypełnić wszelkie dane wymagane w formularzu, uwzględniając sytuację przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę należy zwrócić na wypełnienie sekcji B formularza, gdzie wnioskodawca samodzielnie ocenia sytuację ekonomiczną firmy.

Beneficjent może przy uzupełnianiu w/w formularza skorzystać z przygotowanej przez Fundusz instrukcji oraz z Najczęściej zadawanych pytań (FAQ) z zakresu wypełniania druku.

Wstrzymanie wypłaty środków w przypadku trudnej sytuacji ekonomicznej:

Fundusz będąc w posiadaniu ww. dokumentów (tj. wypełnionego w całości formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP) oraz sprawozdań finansowych), przeprowadza analizę sytuacji finansowej podmiotu. Konieczność przeprowadzenia przedmiotowego badania wynika z art. 48a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 214, poz. 1407) oraz art. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3). Zgodnie z powyższymi przepisami pomoc ze środków Funduszu nie może zostać udzielona lub wypłacona pracodawcy wykonującemu działalność gospodarczą znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej. W związku z tym pomoc w postaci dofinansowań do wynagrodzeń nie może być wypłacona przedsiębiorcom zagrożonym utratą płynności finansowej.

Badając płynność finansową przedsiębiorcy, PFRON bierze pod uwagę m.in. wskaźnik Z-score, który jest elementem tzw. systemu wczesnego ostrzegania E.I. Altmana. Jednak Fundusz nie traktuje przedmiotowego wskaźnika jako ostatecznego werdyktu. Pracodawcy mają bowiem możliwość udowodnienia dobrej kondycji finansowej swoich przedsiębiorstw, w oparciu o informacje nie ujęte we wskaźniku Altmana, a związane ze specyfiką branży, charakterem prowadzonej działalności i innymi indywidualnymi czynnikami (m.in. terminową regulację zobowiązań, przekształceniami kapitałowo-własnościowymi, terminowością: opłacania składek ZUS, wypłaty pensji pracownikom, spłaty kredytów, itd.).

Tym samym podczas oceny sytuacji ekonomicznej, PFRON bierze pod uwagę wszelkie dane przekazywane przez pracodawców. Model Altmana i wyliczony za jego pomocą wskaźnik jest tylko jednym z elementów procedury badania sytuacji ekonomicznej wnioskodawców.

Jeśli ocena danych przedstawionych przez pracodawców wskazuje na ich trudną sytuację ekonomiczną, Fundusz automatycznie wstrzymuje wypłaty dofinansowania i rozpoczyna procedurę sprawdzającą, tj. bada faktyczną kondycję finansową przedsiębiorcy. Pracodawca jest o tym informowany pisemnie.

W przypadku złej kondycji finansowej pracodawcy, PFRON wydaje decyzję administracyjną o odmowie wypłaty dofinansowania.

Jeśli jednak w toku przeprowadzonego postępowania sprawdzającego okaże się, że płynność finansowa pracodawcy nie budzi zastrzeżeń, wypłaty zostają wznowione.

Informacje dotyczące modelu Altmana

Model Altmana służy do przedstawiania ogólnej kondycji podmiotów gospodarczych. Umożliwia również prognozowanie upadłości firm. Ponadto określa zdolność kredytową oraz wypłacalność przedsiębiorstwa, a także wskazuje na zagrożenia płynności finansowej. Jego przydatność doceniły zarówno polskie jak i zagraniczne instytucje rynku finansowego. Łatwość wyznaczenia poszczególnych wskaźników oraz wskaźnika globalnego Z-score, a także wysoka zdolność do prognozowania zagrożenia upadłością, to główne zalety systemu Altmana.
Należy podkreślić, że w przypadku ostatnich upadłości 10. dużych spółek giełdowych (np. Krosno, Irena, Pronox, Swarzędz), wskaźnik Altmana potwierdził swoją skuteczność, wskazując na skrajnie złą sytuację tych firm.

Jednocześnie PFRON przypomina, że pracodawcy, którzy są zainteresowani realizacją spraw związanych z analizą sytuacji ekonomicznej, mogą kontaktować się z numerem infolinii 0801-233-554 (z tel. komórkowych 22 581-84-10), gdzie zostaną poproszeni o podanie numeru kontaktowego oraz danych niezbędnych do identyfikacji w SODiR. Następnie pracownicy zajmujący się merytorycznym rozpatrywaniem spraw będą udzielać wszelkich informacji dotyczących prowadzonych postępowań.”

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również