Co proponuje projekt tzw. ustawy poselskiej?

Co proponuje projekt tzw. ustawy poselskiej?

Propozycje zmian w ustawie o rehabilitacji - tzw. ustawa poselska - są już znane z materiałów przekazanych członkom Rady Nadzorczej PFRON oraz zostały opublikowane na stronach OBPON i POPON.

Konkretnie jest to projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, z dnia 18 lutego 2015 r. (wersja rozszerzona). Przedstawiamy najważniejsze propozycje, które on zawiera.

Ulgi we wpłatach na PFRON

– Wyłączenie usług najmu, dzierżawy lub leasingu jako podstawy do wystawienia ulgi.

– Zmniejszenie limitu wysokości wpłaty ulg z 80 do 30 proc. wpłaty (projekt – obniżenie wpłaty przysługuje do wysokości 30 proc. wpłaty na Fundusz, do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu).
W praktyce bez zmian pozostaje przepis dotyczący wysokości udziela ulgi w stosunku do kwoty na fakturze (projekt – w przypadku, gdy kwota obniżenia przewyższa wartość zakupionej produkcji lub usługi, obniżenie wpłaty przysługuje tylko do wysokości kwoty netto określonej na fakturze).

– Skrócenie okresu wykorzystania ulgi przez kontrahenta z 12 do 6 miesięcy.

– Kwota wynagrodzenia poszczególnych pracowników, na podstawie której oblicza się sumę wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, nie może przekraczać 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Zatem przy obliczeniu kwoty ulgi będzie brana wysokość wynagrodzenia nieprzekraczająca kwoty przeciętnego wynagrodzenia, choćby w rzeczywistości było wyższe.

– Dla celów ulg we wpłatach na Fundusz brane będą pod uwagę wyłącznie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę. (- nowe

– Nowe obowiązki sprzedającego – wystawcy ulgi:
1.sprzedający wystawia informację o kwocie obniżenia niezwłocznie po terminowym uregulowaniu należności, jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup);
2.sprzedający ma prowadzić ewidencję wystawionych informacji o kwocie obniżenia;
3.sprzedający przekazuje Zarządowi Funduszu informacje miesięczne o informacjach o kwocie obniżenia – w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystawił informacje

– W nowym przepisie art. 22b proponuje się wprowadzenie wpłat na Fundusz w przypadkach, w których dochodzi obecnie do nieprawidłowości w wystawianiu ulg, tj. wystawianiu ulg przez podmiot nieuprawniony, opóźnieniu w wystawianiu informacji o wysokości ulg oraz podania w informacji nieprawdziwych danych (w tym nieprawidłowo obliczonej kwoty ulgi), a także w przypadkach niewywiązania się z nowych obowiązków (prowadzenie ewidencji informacji o wysokości obniżenia wpłat, terminowe wystawienie informacji) w wysokości, odpowiednio 5 proc., 10 proc. lub 30 proc. sumy kwot obniżenia wykazywanych w informacjach o kwocie obniżenia.

– Przepisy przejściowe – wprowadzenie rozwiązania zapewniającego ochronę konstytucyjnej zasady ochrony praw nabytych, po wejściu w życie nowych przepisów:
1.Pracodawca, który przed dniem wejścia w życie ustawy nabył prawo do obniżenia wpłat, może je wykorzystać na warunkach dotychczasowych, jednakże obniżenie wpłaty nie może przekroczyć 30 proc. wpłaty na Fundusz, do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu.
2.Pracodawca, który przed dniem wejścia w życie ustawy dokonał potwierdzonego fakturą zakupu uprawniającego do obniżenia wpłat, może nabyć prawo do obniżenia wpłat i wykorzystać je na warunkach określonych w ust. 1.

– Przewidziano rozwiązanie modyfikujące okres wykorzystania ulg przyznanych na zasadach obwiązujących do dnia 31 grudnia 1998 r., a więc podlegających wykorzystaniu bezterminowo. Proponuje się zapewnienie 3-letniego okresu na ostateczne wykorzystanie tych ulg.

– Planowane wejście w życie zmian w ulgach – od dnia 1 października 2015 r. (brak w projekcie vacatio legis związanego ze zmianą stanu prawnego).

Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością

– Dofinansowanie nie będzie przysługiwało do wynagrodzeń wypłaconych po dniu złożenia wniosku o wypłatę dofinansowania.

– Odstępuje się od wykazywania efektu zachęty (wzrostu netto zatrudnienia ogółem) w przypadku, gdy niepełnosprawność pracownika powstała w trakcie zatrudnienia u pracodawcy ubiegającego o miesięczne dofinansowanie (tzw. stary pracownik).

Status ZPCh
– Uchyla się obowiązek zapewniania przez ZPCh doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej.

ZFRON
– Nabycie prawa do zwolnienia z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, ustala się na dzień ich uzyskania, za który uznaje się dzień wypłaty wynagrodzeń.

– Srodki na ZFRON mają być przekazywane nie tylko w przypadku zbycia środka trwałego, ale także oddania go w posiadanie zależne.

– Uchyla się w art. 33 ust. 3 pkt 4 zobowiązujący pracodawcę prowadzącego ZPCh do przeznaczania co najmniej 15 proc. środków zakładowego funduszu rehabilitacji na indywidualne programy rehabilitacji (IPR nadal będą istniały, ale nie będzie obowiązku gromadzenia na nich środków).

– Zobowiązuje się pracodawcę do przeznaczenia co najmniej 20 proc środków ZFRON z przeznaczeniem na pomoc indywidualną (zwiększa się limit minimalny z 10 do 20 proc.).

Wejście w życie
– Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. z wyjątkami (zmiany w ulgach – od 1 października 2015 r.).

Projekt ustawy z dnia 18 lutego 2015 r. (wersja rozszerzona)
Uzasadnienie

Data publikacji: 10.03.2015 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również