Informacje przedstawiane przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż z dniem 14 stycznia 2011 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Nr 254, Poz. 1704) (pobierz).

Powyższe rozporządzenie zmieniło nazwę oraz częściowo zakres dotychczas obowiązującego Formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – (INF-O-PP). Od daty wejścia w życie ww. rozporządzenia wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych składają wraz z wnioskiem o miesięczne dofinansowanie – WN-D oraz załącznikiem INF-D-P, Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (pobierz). W Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) druk pozostanie pod dotychczasową nazwą – INF-O-PP.

Zakres zmian dotyczy:
1. punktu 5 sekcji A dotychczasowego Formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (dodano dwie formy prawne: jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej – Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm., jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansoach publicznych – Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),
2. wypełniania punktów 5-7 w sekcji B Formularza informacji … Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str.3) zwolniono z obowiązku wypełniania punktów 5-7 sekcji B druku,
3. wypełniania punktów 1-2 w sekcji B Formularza informacji … W przypadku, gdy mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 załącznika I do w/w rozporządzenia Komisji (WE) istnieje krócej niż 3 lata (od dnia ich utworzenia do dnia złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej), zwolniono je z obowiązku wypełniania punktów 1-2 sekcji B druku,
4. punktu 6 w sekcji B Formularza informacji … Dodano opcję „nie dotyczy”.
5. punktu 7 lit. c w sekcji B Formularza informacji … Dodano sekcję opisową: „Jeśli tak, to w jaki sposób?”

Ponadto ww. rozporządzenie zawęża grono pracodawców zobligowanych do składania sprawozdań finansowych. Zgodnie z ust. 3 § 2 rozporządzenia sprawozdań finansowych nie składają mikro- i małe przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 2 załącznika I do ww. rozporządzenia Komisji (WE) ubiegające się o pomoc udzielaną na warunkach określonych w tym rozporządzeniu.
Rozporządzenie ustanawia także zakres informacji koniecznych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz druk, na którym informacje te będą składane. Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowania do wynagrodzeń prowadzący działalność w rolnictwie lub rybołówstwie składają wraz z wnioskiem o miesięczne dofinansowanie – WN-D oraz załącznikiem INF-D-P, Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (pobierz). W Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) druk będzie miał nazwę INF-O-PR.

Ponadto informujemy, iż zmiana dotychczas składanego Formularza informacji … na Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz dodanie Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PR) w Systemie Obsługi Dofiannsowań i Refundacji (SODiR) nastąpi w marcu 2011 r.”

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również