Nienależny zwrot dofinansowania – ważny wyrok WSA

Nienależny zwrot dofinansowania - ważny wyrok WSA

Pracodawca zaskarżył decyzję PFRON nakazującą mu zwrot dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością za miesiące, w których wg Funduszu doszło do niewłaściwego opłacenia składek.

Zgodnie z art. 26a ust la1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) subsydia płacowe nie przysługują w sytuacji, gdy firma poniosła koszty płacy, do których zalicza się min. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, z uchybieniem terminów na ich opłacenie, przekraczającym 14 dni.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarzucono prezesowi Funduszu błędną wykładnię przepisów, wedle których każda korekta składek, nawet jeśli obejmuje pracowników w pełni sprawnych, łączy się z obowiązkiem zwrotu całego dofinansowania wypłaconego firmie. Pracodawca argumentował, że jest to niesłuszna interpretacja, ponieważ imienne miesięczne raporty rozliczeniowe do ZUS za miesiące wymienione w decyzji PFRON, nie dotyczyły .niepełnosprawnych pracowników, na których uzyskano wsparcie.

WSA podzielił stanowisko skarżącego i uchylił decyzję prezesa PFRON. Wskazał, że przy interpretacji przepisów krajowych należy mieć na uwadze treść unijnego rozporządzenia w zakresie udzielania pomocy publicznej (zalicza się do niej dopłaty do pensji osób niepełnosprawnych). Przepisy regulujące kwestie dofinansowań jednoznacznie wiążą koszty płacy z zatrudnianiem niepełnosprawnych, a nie wszystkich pracowników.

Nieterminowość opłacenia składek na ZUS za zdrowych pracowników nie może być oceniana w kontekście spełnienia przesłanki z art. 26a ust. la1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji.
PFRON powinien żądać zwrotu dofinansowań do pensji, tylko jeśli ustali, że nieprawidłowości w ponoszeniu kosztów płacy dotyczą pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi.

Wyrok WSA potwierdził nieprawidłowość interpretacji PFRON, którą pracodawcy podkreślali już od dawna. Na stanowisku, że koszty płacy należy odnosić wyłącznie do pracowników z niepełnosprawnościami stoi również Buro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

IKa

ORZECZNICTWO
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 22 stycznia 2019 r., sygn. akt V SA/ Wa 1511/18.

Data publikacji: 18.02.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również