POPON kieruje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów nowelizacji ustawy o rehabilitacji (…)

W dniu dzisiejszym tj. 20 maja 2011 r. Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Przedstawicieli Członków POPON podjęło uchwałę o skierowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów nowelizacji ustawy o rehabilitacji (...) z 29 października 2010 r.

Podjęcie powyższej uchwały jest realizacją postulatów pracodawców osób niepełnosprawnych, którzy zwracali uwagę, iż przyjęte w nowelizacji rozwiązania są sprzecznie z zasadami zaufania obywateli do państwa prawa i godzą w interesy pracodawców osób niepełnosprawnych i ich pracowników. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych podkreśla, że w wyniku przyjętych rozwiązań zagrożone zostały podstawy funkcjonowania kilku tysięcy firm zatrudniających osoby niepełnosprawne. W konsekwencji doprowadzić to może do likwidacji tysięcy miejsc pracy, czego pierwsze sygnały już widać, po kilku miesiącach obowiązywania nowelizacji.

W ocenie POPON przyjęcie nowelizacji ustawy o rehabilitacji nie było próbą kompleksowych rozwiązań w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, lecz rozwiązaniem doraźnym, niesprzyjającym zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym POPON kieruje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP następujących przepisów nowelizacji ustawy o rehabilitacji (…) z 29 października 2010 r:

1/ Art. 1 pkt 7 w związku z art. 14 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475) w zakresie, w jakim dotyczy pracodawców, którzy:
a) w dniu 30 listopada 2010 r. spełniali warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 214, poz. 1407 i Nr 217, poz. 1427);
b) zawarli przed dniem 1 grudnia 2010 r. umowy, o których mowa w przywołanym przepisie, w których zobowiązali się do spełnienia swego świadczenia po 31 grudnia 2010 r., a umowy zostały zawarte na czas oznaczony;
c) spełnili swe świadczenia w terminie ustalonym w umowie;
d) w dniu spełnienia swego świadczenia spełniali warunki przewidziane w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy;
e) w dniu spełnienia swego świadczenia nie spełniali warunków przewidzianych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw,
jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP przez to, że narusza zasadę zaufania jednostki do Państwa i stanowionego przez nie prawa, zasadę ochrony interesów w toku i zasadę stabilności umów;

2/ Art. 1 pkt 10 lit. b/ w związku z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP przez to, że narusza zasadę zaufania jednostki do Państwa i stanowionego przez nie prawa, nie ustanawiając odpowiedniego okresu pozwalającego pracodawcy dostosować swą sytuację do zmienionej sytuacji prawnej,

3/ art. 2,3 i 5 w związku z art. 14 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, są niezgodne z art. 2 Konstytucji RP, przez to, że naruszają zasadę zaufania jednostki do Państwa i stanowionego przez nie prawa oraz zasadę ochrony interesów w toku, nie ustanawiając odpowiedniego okresu dostosowawczego, pozwalającego pracodawcy dostosować swą sytuację do zmienionej sytuacji prawnej;

4/ art. 26 a ust. 1 a1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 214, poz. 1407, Nr 217, poz. 1427, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1726) jest niezgodny z art. 32 ust. 1 i 2 w związku z art. 69 i w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, przez to, że bez konieczności ochrony którejś z wartości wymienionych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP dyskryminuje w życiu społecznym i gospodarczym osoby niepełnosprawne, które zostały zaliczone do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, a mają ustalone prawo do emerytury, nadmiernie ograniczając ich prawo do pomocy ze strony władz publicznych w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również