Głosowanie dzięki pełnomocnikowi

Jak informuje Państwowa Komisja Wyborcza osoby niepełnosprawne będą mogły wziąć udział w wyborach prezydenckich. W lokalu wyborczym zastąpi je pełnomocnik.

Jak czytamy w informacji na temat wyborów prezydenckich, zarządzonych na 20 czerwca 2010 r. wydanej przez przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Stefana J. Jaworskiego pełnomocnictwo może obejmować głosowania:
– w dniu pierwszego i ponownego głosowania (tzw. II tura, jeżeli będzie ona przeprowadzona), gdy akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony przed dniem pierwszego głosowania;
– w dniu ponownego głosowania (tzw. II tura wyborów), gdy akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony po dniu pierwszego głosowania.

Kto ma prawo do ustanowienia pełnomocnika?
Głównym kryterium decydującym o możliwości skorzystania z tej propozycji jest posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Dotyczy to także osób posiadających równoznaczne orzeczenie organu rentowego. Z tej możliwości mogą również skorzystać wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

Kto może być pełnomocnikiem?
Pełnomocnik musi być osobą wpisaną do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Jak czytamy w rozporządzeniu: „Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej. /…/ Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.”

Jak uzyskać pełnomocnictwo?
W rozporządzeniu tę kwestie rozwiązano następująco: „Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.”

Wyborca, który chce sporządzić takie pełnomocnictwo, jest zobowiązany do złożenia wniosku do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Trzeba to uczynić najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów, tj. do 10 czerwca 2010 r.
Wyborca, który po pierwszym głosowaniu będzie chciał udzielić pełnomocnictwa do głosowania w dniu II tury składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do 24 czerwca 2010 r.

Co należy załączyć do wniosku?
Do wniosku należy dołączyć:
– pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania – wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa na stronie;
– kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;
– kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów, oraz w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.

Socjolog dr Michał Cichoracki (UKW i WSG w Bydgoszczy powiedział nam: – Z pewnością ułatwi [to] głosowanie tym osobom, które dotychczas pozbawione były takiej możliwości. To zresztą pewien standard charakterystyczny dla rozwiniętych demokracji oraz społeczeństw obywatelskich – nie ma żadnych wątpliwości, że ustanowienie tego typu pełnomocników może znacząco podnieść jakość naszych procedur demokratycznych.

Jednak zapytany czy zwiększy to frekwencję wyborczą przyznał że nie będzie to miało większego znaczenia: – Nie sądzę żeby w istotny sposób zwiększyło to frekwencję wyborczą – być może będzie ona dzięki temu większa, ale nie na tyle by stanowić o specyfice demograficznej najbliższych wyborów.

Marta Wróbel (Wiadomości24.pl)

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również