Wyższa podstawa naliczania dofinansowań od września

10 sierpnia br. prezydent podpisał ustawę z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Jej celem jest m.in. uszczelnienie systemu wspierania zatrudniania osób z niepełnosprawnością, wzmocnienie uprawnień kontrolnych prezesa Zarządu PFRON, „odmrożenie” podstawy wyliczania dofinansowania do wynagrodzenia pracowników z niepełnosprawnością oraz uzupełnienie niektórych przepisów tego aktu prawnego o nowe regulacje zmierzające do efektywniejszego nadzoru nad realizacją zadań przewidzianych w ustawie.

Dawno zapowiadaną i długo oczekiwaną zmianą jest skrócenie o 4 miesiące czasu obowiązywania przepisu określającego wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę z grudnia 2009 r. (1276 zł) jako podstawę do wyliczania dofinansowania do wynagrodzenia pracowników z niepełnosprawnością. Zatem od września br. podstawą, od której naliczane będzie dofinansowanie stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia z grudnia roku 2010, czyli 1386 zł.

Nowelizacja określa ponadto trzy sposoby przekazania wynagrodzenia pracownikowi z niepełnosprawnością, co warunkuje przyznanie dofinansowania: przekazanie środków na rachunek bankowy, przekazanie ich na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej oraz przekazanie na adres zamieszkania pracownika za pośrednictwem firm, które prowadzą działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych (np. przekaz pocztowy). Zmiana ta generować będzie po stronie pracodawcy dodatkowe koszty w przypadku tych pracowników, którzy nie posiadają rachunku bankowego ani rachunku w SKOK, a dotychczas otrzymywali wynagrodzenie gotówką.

Kolejną ważną zmianę jest terminowe ponoszenie kosztów płacy, co oznacza, że poszczególne składniki wynagrodzenia powinny być zapłacone w odpowiednim czasie określonym w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych .
Uchybienie powyższym terminom, nie może przekroczyć 14 dni i skutkować będzie odmową wypłaty dofinansowania.

Powyższe przepisy wejdą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia nowelizacji.

Nowelizacja nadaje uprawnienia kontrolne prezesowi Zarządu PFRON w zakresie wypłaty dofinansowań do wynagrodzeń, zwiększając jego kompetencje m. in. w zakresie wydawania decyzji o odmowie dofinansowania z powodu nieprzestrzegania warunków dotyczących sposobu i terminu przekazania wynagrodzenia pracownikowi.

Prezes Zarządu PFRON ma ponadto możliwość prowadzenia u pracodawcy postępowania sprawdzającego w celu potwierdzenia m.in. zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie składanych w PFRON.

Znowelizowana ustawa umożliwia niektórym podmiotom z sektora finansów publicznych, które finansują wynagrodzenia pracowników ze środków lub dochodów publicznych, na ubieganie się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością.

Nowelizacja poszerza grono podmiotów zwolnionych z miesięcznych wpłat na PFRON zwalniając z tej daniny pracodawców niedziałających w celu osiągnięcia zysku,a będących:
– domami pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
– hospicjami w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
– publicznymi i niepublicznymi jednostkami organizacyjnymi, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad tymi osobami.

Oprac. R.S.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również