Zmiana kwot składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacanych przez osoby niepełnopsrawne prowadzące działalność gospodarczą

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż począwszy od okresu sprawozdawczego styczeń 2012 r., zmianie ulegają kwoty opłacanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wyliczanych na podstawie art. 18 ust. 8 oraz w art. 18 a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), które mają wpływ na wysokość refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe), dokonywanych przez Fundusz na podstawie art. 25a ust. 1, pkt 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 18 ust. 8 ww. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy.

Za okres styczeń 2012 r. kwota składek na ubezpieczenia społeczne, odpowiadająca kwocie składek należnych od 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek wynosi:

– 412,97 – na ubezpieczenie emerytalne,
– 126,94 – na ubezpieczenie rentowe.

Za okres luty – grudzień 2012 r. kwota składek na ubezpieczenia społeczne, odpowiadająca kwocie składek należnych od 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek wynosi:

– 412,97 – na ubezpieczenie emerytalne,
– 169,25 – na ubezpieczenie rentowe.

Poniższa tabela przedstawia kwoty refundacji składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za ww. okresy, wyliczone od powyższych, standardowych składek, z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności Beneficjentów.

Stopień niepełnosprawności Refundacja za styczeń 2012 r. Refundacja za okresy od lutego do grudnia 2012 r.
Znaczny – 100% opłaconej terminowo i w całości składki emerytalno-rentowej* 539, 91 582,22
Umiarkowany – 60% opłaconej terminowo i w całości składki emerytalno-rentowej* 323,95 349,33
Lekki- 30% opłaconej terminowo i w całości składki emerytalno-rentowej* 161,97 174,67

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 18a ust. 1 ww. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Za okres styczeń 2012 r. kwota składek na ubezpieczenia społeczne, odpowiadająca kwocie składek należnych od 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia wynosi:

– 87,84 – na ubezpieczenie emerytalne,
– 27,00 – na ubezpieczenie rentowe.

Za okres luty – grudzień 2012 r. kwota składek na ubezpieczenia społeczne, odpowiadająca kwocie składek należnych od 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia wynosi:

– 87,84 – na ubezpieczenie emerytalne,
– 36,00 – na ubezpieczenie rentowe.

Poniższa tabela przedstawia kwoty refundacji składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za ww. okresy, wyliczone od powyższych pomniejszonych składek, z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności Beneficjentów.

Stopień niepełnosprawności Refundacja za styczeń 2012 r. Refundacja za okresy od lutego do grudnia 2012 r.
Znaczny – 100% opłaconej terminowo i w całości składki emerytalno-rentowej* 114,84 123,84
Umiarkowany – 60% opłaconej terminowo i w całości składki emerytalno-rentowej* 68,90 74,30
Lekki- 30% opłaconej terminowo i w całości składki emerytalno-rentowej* 34,45 37,15

Jednocześnie Fundusz informuje, iż w przypadku opłacania składek (emerytalnej i rentowej) w wysokości innej niż określone powyżej, Wnioskodawca ubiegający się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne, jest zobligowany dokonać procentowych wyliczeń należnej kwoty refundacji (poz. 23 druku WN-U-G), od faktycznie poniesionych do ZUS kwot. Beneficjent może też pozostawić pozycję 23 w druku WN-U-G („Należna kwota refundacji”) niewypełnioną. Wówczas wyliczenie kwoty do wypłaty, nastąpi na podstawie wartości podanych w pozycjach 17-20 i 22 druku.”

* Procentowe zróżnicowanie kwot refundacji składek w zależności od stopnia niepełnosprawności, zostało określone w art. 25a, ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) i obowiązuje począwszy od refundacji składek za 06/2011 r.

Info: PFRON

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również