Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji

Na 13 marca 2012 r. datowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji, który poseł Marek Plura przekazał do konsultacji środowiskowym organizacjom pozarządowym.

Jego celem jest m.in.:
– Uszczelnienie systemu wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych ze środków publicznych poprzez wzmocnienie uprawnień kontrolnych prezesa PFRON oraz uszczelnienie systemu dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, a także wprowadzenie przepisów w zakresie odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy rehabilitacji. Nadaje on m.in. uprawnienia do kontroli u sprzedającego lub nabywcy prawidłowości realizacji art. 22 ustawy o rehabilitacji, dotyczącego udzielania ulg we wpłatach na PFRON.

– Urealnienie wysokości wsparcia udzielanego pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne w stosunku do ponoszonych przez nich kosztów płacy (odmrożenie podstawy wyliczania dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych). Skutkowałoby to wzrostem podstawy wyliczania tego dofinansowania do kwoty 1386 zł już od drugiego kwartału tego roku.

– Uzupełnienie niektórych przepisów ustawy o rehabilitacji o nowe regulacje prawne zmierzające do efektywniejszego nadzoru nad realizacją zadań przewidzianych w ustawie oraz o przepisy doprecyzowujące funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej i zakładów pracy chronionej.

(rhr)

Projekt ustawy (pobierz)
Uzasadnienie (pobierz)

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również