Katowice dla seniorów

WHO Global Network uznała Katowice za miasto przyjazne starzeniu. Członkostwo w sieci miast i gmin przyjaznych seniorom, to zobowiązanie do wsłuchiwania się w potrzeby starzejącej się populacji, oceny i monitorowania miast pod względem przyjazności dla osób starszych oraz współpracy z tymi osobami w celu stworzenia środowiska sprzyjającego seniorom.

– W Katowicach mamy około 80 tysięcy seniorów. Władzom zależy najbardziej na tym żeby wychodzili oni z domu i aktywnie spędzali czas, żeby nie byli samotni. Seniorzy mogą skorzystać z szerokiej oferty zajęć, tj. oferty sportowej, kulturalnej, edukacyjnej oraz prozdrowotnej. Działania te cieszą się dużym zainteresowaniem i są kontynuowane od wielu lat – mówi Jerzy Woźniak, wiceprezydent Katowic odpowiedzialny za politykę społeczną miasta.

Realizacja tych działań zapewnia seniorom możliwość aktywnego udziału w życiu społecznym oraz możliwość prowadzenia samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia.

– W mieście działa dziewięć klubów, są to dzienne domy pomocy społecznej lub świetlice środowiskowe, gdzie seniorzy uczestniczą w różnych zajęciach oraz otrzymują posiłek, a po południu inne grupy także spotykają się spędzając aktywnie czas. W Katowicach działa także około 50 klubów seniora, które oferują różne formy działań właściwie we wszystkich dzielnicach i w których można korzystać z różnych form pomocy. Miasto je wspiera, choćby pod względem zapewnienia lokalu – zapewnia wiceprezydent Jerzy Woźniak.

Miasto Katowice od wielu lat inicjuje i realizuje działania skierowane do seniorów. Zadania te realizowane są zgodnie z założeniami Miejskiego Programu „Katowicki Senior w Mieście” na lata 2022-2027. Głównym celem programu jest podniesienie oraz poprawa jakości życia mieszkańców miasta Katowice, którzy ukończyli 60. rok życia, poprzez zapewnienie tym osobom dostępu do odpowiednich form wsparcia. Jako cele szczegółowe programu wymienia się wspomaganie realizacji potrzeb: zdrowotnych, mieszkaniowych, socjalnych oraz ułatwianie udziału w życiu społecznym.

Na program składają się zarówno nowe zadania, jak i kontynuacja dotychczasowych, sprawdzonych działań. Najważniejsze z nich wyszczególniamy poniżej.

„Siedemdziesiąt Plus” Miejski Program Pomocy dla Osób Starszych i Starszych Niepełnosprawnych
Głównym celem programu jest podniesienie jakości życia osób po ukończeniu 70. roku życia. Zadania realizowane w ramach programu to m.in.: zbudowanie modelu wielospecjalistycznej pomocy na rzecz ludzi starszych w katowickim MOPS, wspomaganie szczególnych potrzeb mieszkaniowych osób po 70 roku życia, realizacja zadań z zakresu pracy socjalnej, usług opiekuńczych, dziennych domów pomocy społecznej, popołudniowych klubów społecznościowych, dowozu posiłków, świadczeń finansowych itp.

Program „Słonecznik – Wolontariat na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych”
Adresatami programu są osoby starsze i niepełnosprawne wymagające wsparcia w formie usług opiekuńczych, które nie mają rodziny lub takie, których rodzina nie świadczy pomocy. Usługi wolontariatu realizowane są bezpośrednio w środowisku osoby zainteresowanej, wymagającej pomocy lub na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w ramach działalności Domu Noclegowego i Zespołu Pomocy Dzieciom i Rodzinie.

Program  „Radość Życia – Wszystko Mogę”
Celem głównym programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się. Jest to grupa otwarta. Bardzo ważnym elementem jest zwiększenie świadomości zdrowotnej i prowadzenie zdrowego stylu życia, zdobywanie nowej wiedzy i uzupełnianie już posiadanej na temat zdrowego żywienia, specjalnej diety, rehabilitacji, odpowiedniego wypoczynku itp.

Miejski System Powiadamiania Ratunkowego „Sygnał życia”
System kierowany jest do grupy osób niepełnosprawnych i starszych, które nie zawsze są w stanie porozumieć się z dyspozytorem przyjmującym zgłoszenia o zagrożeniu i przekazać podstawowe informacje przez telefon, niezbędne do udzielenia pomocy w sytuacji zagrożenia.

„Bezpieczna Przystań” – program profilaktyczno-edukacyjny
Program „Bezpieczna Przystań” ma na celu ograniczenie liczby zdarzeń negatywnych, których ofiarami stają się osoby starsze. Prowadzone są zajęcia edukacyjne uświadamiające rodzaje zagrożeń, na jakie narażone są osoby starsze.

Działalność Rady Seniorów Miasta Katowice
Obecnie w Katowicach działa III kadencja Rady Seniorów, która ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny dla władz miasta. W skład Rady wchodzi 15 członków. Jej działalność będzie kontynuowana w nowej edycji programu.

Pełnomocnik prezydenta ds. seniorów miasta Katowice
Do zadań pełnomocnika należy m.in. analiza potrzeb seniorów miasta Katowice oraz współudział w opracowywaniu programów służących zaspakajaniu tych potrzeb, inicjowanie oraz konsultowanie działań skierowanych do katowickich seniorów, a także współpraca z organizacjami pozarządowymi i uniwersytetami III wieku w tym zakresie.

Profilaktyka i promocja zdrowia dla osób starszych
W ramach „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice” organizowane i finansowane są programy profilaktyczne, których celem jest wczesne wykrywanie i zapobieganie wielu chorobom, w tym również szeroka oferta przeznaczona dla osób po 60. roku życia.

„Złota Rączka”
Celem projektu jest podniesienie oraz poprawa jakości życia codziennego poprzez zapewnienie seniorom dostępu do bezpłatnych usług w zakresie drobnych napraw domowych. Z usług mogą skorzystać seniorzy miasta Katowice (osoby samotne, gospodarstwa 2-osobowe), którzy ukończyli 65. rok życia, i którym często trudno jest poradzić sobie z domowymi naprawami, a nie zawsze mogą liczyć na wsparcie bliskich osób.

„Katowicka Srebrna książka dla Seniorów”
Celem projektu jest zapewnienie dostępu do książek czytelnikom mającym trudności z przemieszczaniem się, aby nie zostali oni wykluczeni z możliwości korzystania z bibliotek. Książki są dowożone i odbierane od seniorów.

W budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach funkcjonuje Inkubator Zawodowej Aktywizacji Seniora oferujący seniorom wsparcie doradców zawodowych w powrocie na rynek pracy oraz usługi doradcze dla seniorów w zakresie poszukiwania pracy, pośrednictwo w zatrudnianiu seniorów i możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu w zakresie bezpiecznego korzystania z komputera, internetu usług online (e-zakupy, korzystanie z bankowości elektronicznej, mediów społecznościowych, obsługi smartfona) oraz poznania tajników budowania wizerunku osobistego z elementami wizażu.

Program zwiększenia dostępności seniorów w życiu kulturalnym miasta „Srebrna kultura” to dbanie o zaspokojenie potrzeb osób starszych w zakresie uczestnictwa w życiu kulturalnym, władze miasta Katowice nawiązały współpracę z instytucjami kultury, w ramach której przekazywane są bezpłatne bilety na imprezy i wydarzenia kulturalne.

Zajęcia sportowe zapewnia Sportowy Uniwersytet Seniora prowadzony przez AZS Uniwersytetu Śląskiego. Zajęcia są bezpłatne, współfinansowane z budżetu miasta Katowice. W tej formie wzięło udział ponad dwa tysiące osób.

Zorganizowano także we współpracy ze Stowarzyszeniem Artystycznym Silesia Artprom 10 biesiad senioralnych w różnych dzielnicach miasta, na których można było wspólnie pośpiewać, potańczyć i obejrzeć występy różnych artystów.

Formą aktywności organizowaną przez współpracujące z miastem organizacje pozarządowe były także warsztaty tematyczne, spotkania integracyjne, konsultacje, kursy, seminaria, prelekcje, zajęcia ruchowe, szkolenia. W tych wszystkich formach wzięło udział w roku ubiegłym ponad 45 tysięcy osób.

Realizacja zadań wynikających z programu „Katowicki Senior w Mieście” na lata 2022-2027 będzie finansowana z budżetu miasta Katowice, a – jak informuje portal mojekatowice.pl – jej łączny koszt tylko w roku 2022 wyniósł 52 278 884 zł. Realizatorami programu są: wydziały Urzędu Miasta Katowice, Miejski Ośrodek Społeczny w Katowicach, instytucje kultury miasta Katowice, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach, Rada Seniorów, Dom Pomocy Społecznej, Uniwersytet Trzeciego Wieku, a także organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów.

Ewa Maj, fot. pexels.com

Data publikacji: 28.07.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również