Podmioty zatrudnienia socjalnego w świetle badań

21 kwietnia 2010 r. w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie odbyło się seminarium poświęcone funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej prowadzących programy reintegracji zawodowej i społecznej - centrów i klubów integracji społecznej (CIS i KIS) oraz zakładów aktywności zawodowej (ZAZ).

Spotkanie odbyło się w ramach projektu systemowego „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, który ISP realizuje wraz z innymi organizacjami. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.
Uczestniczyli w nim zarówno eksperci z zakresu polityki społecznej, członkowie organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej, pracownicy naukowi, a także przedstawiciele samych centrów i KIS oraz ZAZ.

Przedmiotem seminarium była przede wszystkim dyskusja nad prezentacją dr. Arkadiusza Karwackiego zbierającą wyniki dotychczas przeprowadzonych badań nad podmiotami zatrudnienia socjalnego. A. Karwacki w swoim wystąpieniu przedstawił wyniki badań, a także własne rekomendacje dotyczące badania, określające co warto pogłębiać w ramach prowadzonych kolejnych studiów nad funkcjonowaniem tych podmiotów. Zdaniem prezentera podstawowym problemem w mierzeniu jakości, skuteczności usług podmiotów zatrudnienia socjalnego jest brak monitorowania losów absolwentów programów CIS, KIS, ZAZ. Brak jest perspektywy dynamicznej w badaniu losów jednostek.

Następnie dr Tomasz Kaźmierczak i dr Marek Rymsza przedstawili uczestnikom koncepcję badań CIS, KIS i ZAZ, które ISP będzie realizował w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”. Eksperci podkreślili, że w konstruowaniu badania (zakresu interesujących nas kwestii) będzie uwzględniony głos tych wszystkich, którzy na co dzień zmagają się z takimi problemami – przedstawicieli CIS, KIS i ZAZ.
W drugiej części spotkania uczestnicy seminarium mogli zabrać głos w dyskusji, zgłosić swoje uwagi i propozycje dotyczące zakresu badania. Przedstawiciele podmiotów zatrudnienia socjalnego zwracali uwagę przede wszystkim na problemy finansowe związane z niepewnością źródeł finansowania (niedostateczne finansowe zaangażowanie samorządów, brak płynności finansowej, brak wiedzy o innych niż publiczne źródłach finansowania). Przedmiotem dyskusji była także potrzeba wprowadzenia wspomnianego monitoringu losów absolwentów. System taki pozwalałby na weryfikację jakości i skuteczności działania i ewentualne zmodyfikowanie programu reintegracji.

Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej (ZSWES)
Okres realizacji projektu
: 1.07.2009 r. – 31.12.2013 r.
Liderem projektu jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (www.crzl.gov.pl), jednostka powołana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Partnerami przedsięwzięcia są następujące instytucje:
• Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
• Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA,
• Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych,
• Fundacja Fundusz Współpracy,
• Instytut Spraw Publicznych,
• Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Regionalnego (UNDP),
• Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (ZLSP).

ZSWES to przedsięwzięcie prestiżowe, w realizację którego zaangażowane są instytucje o wieloletnim doświadczeniu w zakresie ekonomii społecznej. Jest to pierwsza inicjatywa zorientowana na wszechstronny rozwój ww. sektora, której rezultatem ma być wypracowanie spójnego i kompleksowego systemu wspierania dostosowanego do potrzeb i specyfiki podmiotów ekonomii społecznej.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu rozwoju i poprawa kondycji ekonomii społecznej w Polsce, poprzez zbudowanie stałych zinstytucjonalizowanych mechanizmów wsparcia merytorycznego podmiotów ekonomii społecznej i ich otoczenia.
Dla realizacji tak postawionego celu, określono następujące cele szczegółowe:
• tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług świadczonych przez instytucje pomocy i integracji społecznej,
• usprawnienie i profesjonalizacja działań infrastruktury wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej,
• doskonalenie kadr instytucji pomocy i integracji społecznej, poprzez szkolenia/kursy, doradztwo, studia podyplomowe, wizyty studyjne i staże,
• podniesienie świadomości społecznej w zakresie możliwości rozwiązywania problemów za pomocą narzędzi ekonomii społecznej,
• aktywizacja społeczności lokalnych za pomocą metody budowania partnerstw na rzecz ekonomii społecznej.

W ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” zaplanowano pięć kluczowych działań. Są to:
• standaryzacja tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej,
• stworzenie sprawnie działającej infrastruktury wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej,
• opracowanie i wdrożenie programów edukacji i kształcenia w zakresie ekonomii społecznej,
• wykreowanie pozytywnego wizerunku „marki” ekonomii społecznej (świadomość społeczna dotycząca możliwości rozwiązywania problemów za pomocą ES),
• przygotowanie i wdrożenie modeli partnerstw na rzecz ekonomii społecznej w środowisku lokalnym.

Zadanie ISP:
Jako jeden z partnerów ISP koncentruje swoją uwagę na działaniach badawczych oraz edukacyjnych. Między Innymi w ramach projektu Instytut Spraw Publicznych uruchomił monitoring ukierunkowany na wypracowanie koncepcji i standardów funkcjonowania CIS, KIS i ZAZ. Punktem wyjścia prac badawczych było zebranie i analiza dotychczasowych praktyk i doświadczeń z badań prowadzonych w istniejących podmiotach tego typu. Wyniki tej analizy znalazły się w ekspertyzie przygotowanej przez dr. Arkadiusza Karwackiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Grupy docelowe projektu:
• instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy,
• instytucje rynku pracy i ich pracownicy (w zakresie projektów wspólnych z podmiotami pomocy i integracji społecznej),
• organizacje pozarządowe i instytucje ES zajmujące się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy,
• pracownicy administracji publicznej działający bezpośrednio w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Koordynatorem projektu w ISP jest Izabela Przybysz.

Oprac. MaC

 

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również