Czy będzie vacatio legis dla utraty przez PFRON osobowości prawnej?

Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie" w Kaliszu, na początku marca skierowała list do premiera Donalda Tuska. Występując w imieniu sześciomilionowej społeczności osób niepełnosprawnych autorzy listu sformułowali kilka pytań dotyczących powodów „systematycznie pogarszającego się statusu społecznego i materialnego środowiska osób niepełnosprawnych w Polsce".

Oto niektóre z nich:
„W podpisanym przez Prezydenta RP akcie prawnym o finansach publicznych RP ujęta została niestety sprawa pozbawienia PFRON osobowości prawnej i likwidacji oddziałów wojewódzkich, których rolę przejmą urzędy marszałkowskie. Wszystkie poprzednie rządy również przymierzały się do likwidacji Funduszu, jednak po wysłuchaniu opinii organizacji pozarządowych i wnikliwej analizie problemu – rezygnowały z tego pomysłu”.

Autorzy listu podkreślają, że „pozbawienie PFRON osobowości prawnej oraz likwidacja oddziałów wojewódzkich PFRON i przejęcie ich zadań przez urzędy marszałkowskie, a tym samym konieczność stworzenia nowych systemów obsługi programów celowych i wypracowanie skutecznych metod działania pociągnie za sobą ogromne koszty”. Zwracają również uwagę, że „przekazanie zadań celowych, będących dziś w gestii PFRON do realizacji samorządom nie będzie możliwe bez kolejnej nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. /…/ Ostatnia, w niezwykłym pośpiechu nowelizowana ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przyniosła radykalnych zmian i nadziei na lepszą przyszłość – stale malejące dotacje budżetowe do PFRON zastąpiono przesuwaniem środków wewnątrz Funduszu, mającym na celu tymczasowe ratowanie jego stabilności finansowej”.

„Kolejnym niepokojącym zjawiskiem jakie obserwujemy – piszą autorzy listu – są działania związane z planowanymi w najbliższej przyszłości zmianami ustawodawczymi zmierzającymi do ograniczenia samorządności stowarzyszeń oraz mnożącymi biurokratyczne procedury i koszty ich funkcjonowania. W chwili obecnej w Polsce, większość zadań systemu opieki socjalnej, a w wielu przypadkach również zdrowotnej, którą normalnie nad obywatelami powinno sprawować Państwo, przerzucona jest na organizacje pozarządowe, które organizując kwesty i zbiórki i różnego rodzaju akcje wyręczają kulejący system opieki socjalnej, ratując ludziom życie, zdrowie, zapewniając wsparcie najuboższym i niepełnosprawnym”.

Odpowiedzi udzieliło Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, a konkretnie Alina Wojtowicz-Pomierna, zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – cytujemy poniżej.
Nie przytaczamy pytań i odpowiedzi dotyczących opodatkowania podatkiem VAT turnusów rehabilitacyjnych, bo ten mankament prawny zdołano już naprawić – o czym informowaliśmy. Zwolnienie z VAT weszło w życie i odnosi się również do usług wykazanych w okresie od 1 stycznia 2011 r.

„W odpowiedzi na pismo z dnia 3 marca 2011 r., znak l.dz. 18/F/11 skierowane do Pana Donalda Tuska Prezesa Rady Ministrów, przekazane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że trwają konsultacje w sprawie ewentualnego przesunięcia terminu wejścia w życie nowych przepisów (ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych), zmieniających formę prawną Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki wydłużeniu vacatio legis możliwa byłaby ponowna weryfikacja zasadności zaproponowanych rozwiązań. /…/ Nie wyjaśnili Państwo w piśmie jakie działania uważają za . Jeżeli chodziło Państwu o oprotestowany w środowisku organizacji pozarządowych senacki projekt ustawy o zrzeszeniach to Biuro informuje, że dnia 3 marca 2011 r. wnioskodawcy skierowali do Marszałka Senatu oświadczenie o wycofaniu projektu ustawy.”

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również