Kolejne warianty zmian w ustawie o rehabilitacji

Przedstawiamy poniżej Komunikat KRAZON nr 2/2010 r. informujący o spotkaniu przedstawicieli konstytuujących Radę organizacji z ministrem Jarosławem Dudą, prezesem Zarządu PFRON Wojciechem Skibą i przedstawicielami BON. Zaprezentowano na nim m.in. kolejne warianty zmian, które strona rządowa proponuje wprowadzić w ustawie o rehabilitacji.

Komunikat KRAZON nr 2/2010 z dnia 2 lipca 2010 r.

W ramach uzgodnień przyjętych przez członków KRAZON na spotkaniu, które odbyło się w dniu 17.06.2010 r. (patrz Komunikat KRAZON nr 1/2010 z dnia 25.06.2010 r.), z inicjatywy Przewodniczącego KRAZON, Włodzimierza Sobczaka, w dniu 30 czerwca 2010 r. w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie organizacji działających na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Jarosławem Dudą.

W spotkaniu uczestniczyli:

• ze strony rządowej – Jarosław Duda – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Bartłomiej Piotrowski – Doradca Pełnomocnika, Wojciech Skiba – Prezes Zarządu PFRON, Teresa Hernik – Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Krzysztof Kosiński – Zastępca Dyrektora Biura,

• ze strony KRAZON – Włodzimierz Sobczak – Przewodniczący KRAZON, Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej, Marek Łukomski – Prezes Stowarzyszenia EKON, Hubert Pora – ekspert Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, Monika Tykarska – Wiceprezes Zarządu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Jadwiga Wcisło – Doradca Polskiej Unii Rehabilitacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.

Po krótkim powitaniu, Minister Jarosław Duda przekazał głos partnerom społecznym. W imieniu członków KRAZON krótkiego wprowadzenia dokonał Przewodniczący KRAZON, Włodzimierz Sobczak, przedstawiając opinie i postulaty środowiska w dwóch obszarach: bieżących problemy zakładów pracy chronionej oraz doniesień medialnych o rządowych i parlamentarnych zamiarach zmian w ustawie o rehabilitacji.

W pierwszym bloku tematycznym Przewodniczący KRAZON zwrócił uwagę na szereg problemów dotyczących bieżącej działalności ZPCh, dotyczących m.in..:

– interpretacji ministra finansów w sprawie nie zaliczania ulg w podatkach i opłatach lokalnych w koszty uzyskania przychodów,

– wejścia w życie obowiązku składania szczegółowej informacji o uzyskanej pomocy publicznej wraz ze sprawozdaniami finansowymi,

– kryteriów oceny przez PFRON kondycji ekonomicznej pracodawców uzyskujących pomoc publiczną w ramach SOD (tzw. metoda Altmana),

– wstrzymywania wypłat w ramach SOD bez wydawania decyzji administracyjnych.

W drugim bloku tematycznym Przewodniczący KRAZON zapytał ministra o informacje nt. zamiarów Rządu i Sejmu przeprowadzenia w 2010 r. zmian w ustawie o rehabilitacji, w szczególności dotyczących:

– zabrania części niewykorzystanych środków ZFRON na cele związane ze skutkami powodzi,

– likwidacji dofinansowania do wynagrodzeń emerytów,

– wersji wariantowych zmniejszenia dofinansowań w zależności od stopnia niepełnosprawności i posiadania schorzeń szczególnych,

– zrównania dofinansowania do wynagrodzeń dla ZPCh i otwartego rynku pracy (ZPCh w dół),

– zwiększenia bazy płatników na PFRON (np. firmy zatrudniające co najmniej 15 pracowników),

– zwiększenia procentowego odpisu wpłat na PFRON z ulg zasilających ZFRON-y w ZPCh (np. w przypadku ulgi w podatkach i opłatach lokalnych z 10% do nawet 50%),

– zabrania części niewykorzystanych środków ZFRON (50%) na cele związane ze wsparciem osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku powodzi.

W dalszej części spotkania Minister Jarosław Duda oraz Prezes Wojciech Skiba odnieśli się do przedstawionych przez KRAZON kwestii. Z wypowiedzi strony rządowej wynika, że zmiany w ustawie o rehabilitacji będą wprowadzane w drodze projektu poselskiego (Komisji Polityki Społecznej lub grupy posłów Platformy Obywatelskiej – na razie nie wiadomo). Aktualnie posłowie zastanawiają się nad:

– likwidacją art. 22 (udzielanie ulg we wpłatach na PFRON przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne z tytułu zakupu u nich towarów i usług),

– likwidacją dofinansowania do wynagrodzeń emerytów z lekkim i znacznym stopniem niepełnosprawności (pozostałoby dofinansowanie dla emerytów ze stopniem znacznym),

– likwidacją ulg w podatkach i opłatach lokalnych (środki zasilające ZFRON),

– podniesieniem wpłat ZPCh na PFRON z 10% ulg na ZFRON do 50% tych ulg (środki zasilające ZFRON),

– zmianą wysokości dofinansowania do wynagrodzeń w zależności od stopnia niepełnosprawności odpowiednio na 180% – znaczny, 100% umiarkowany, 40% lekki (art. 26a ust. 1 ustawy o rehabilitacji).

Ze swej strony członkowie KRAZON zaproponowali rozwiązania alternatywne lub uzupełniające zwracając się przede wszystkim o odstąpienie od propozycji radykalnych zmian o charakterze systemowym i o przyjęcie, jako głównej, zasady dywersyfikacji źródeł pozyskiwania środków finansowych na zabezpieczenie realizacji zadań PFRON. Członkowie KRAZON postulowali w szczególności:

– odstąpienie od zrównania dofinansowania do wynagrodzeń dla chronionego i otwartego rynku pracy,

– w przypadku konieczności obniżenia poziomu dofinansowania do wynagrodzeń, by został on obniżony proporcjonalnie dla chronionego i otwartego rynku pracy,

– zminimalizowanie kwot ewentualnego obniżenia dofinansowania do wynagrodzeń, a w zamian za to (lub jednocześnie) o poszukiwanie alternatywnych źródeł zwiększenia dochodów PFRON poprzez np. poszerzenie bazy płatników na PFRON, zmniejszenie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne dla niepełnosprawnych przedsiębiorców, dofinansowanie do wynagrodzeń na otwartym rynku pracy tylko dla osób powyżej 6-procentowego progu ustawowego,

– odstąpienie od likwidacji art. 22 (ulgi we wpłatach na PFRON) na rzecz ewentualnego okresowego obniżenia poziomu przyznawanych ulg,

– odstąpienie od zabierania zakładom pracy chronionej części ulg na rzecz PFRON, a w zamian umożliwienie tym zakładom dofinansowywanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w części z ZFRON (w jakim celu ZPCh mają dokonywać podwyższonych wpłat na PFRON, by potem otrzymywać je z powrotem w ramach SOD?).

Po dyskusji i wzajemnej wymianie opinii ustalono, że:

1. Minister Jarosław Duda zorganizuje spotkanie z Wiceministrem Finansów, Maciejem Grabowskim, przy udziale członków KRAZON w sprawie interpretacji dotyczących zaliczania ulg w podatkach i opłatach lokalnych w koszty uzyskania przychodów.

2. Członkowie KRAZON spotkają się Prezesem Zarządu PFRON, Wojciechem Skibą, i wspólnie przedyskutują metody oceny kondycji ekonomicznej beneficjentów pomocy publicznej w ramach SOD (alternatywne wobec tzw. metody Altmana).

3. Członkowie KRAZON, zachowując swoją autonomiczność, przekażą 1 lipca 2010 r. Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych swoje opinie do planowanych zmian w ustawie o rehabilitacji oraz propozycje obszarów do dalszych konsultacji w zakresie zwiększenia wpływów na PFRON, celem wyeliminowania zagrożenia możliwości wypłacania w 2011 r. dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i realizacji innych zadań PFRON.

4. Pisma członków KRAZON, przesłane zgodnie z pkt 3, nie będą stanowiły elementu oficjalnych konsultacji, które powinny się odbyć po ukazaniu się oficjalnego projektu zmian w ustawie w trybie przewidzianym przepisami.

Jednocześnie członkowie KRAZON zostali poinformowani o posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 6 lipca 2010 r., na którym ma być omawiany poselski projekt zmian w ustawie o rehabilitacji.

O udziale KRAZON i jego organizacji członkowskich w pracach nad zmianami w ustawie o rehabilitacji będziemy informować w kolejnych komunikatach.

Przewodniczący KRAZON
Włodzimierz Sobczak

Info: KIG-R

Zachowano pisownię oryginału

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również