Widmo Altmana krąży…

Już około 1000 firm ma problemy z otrzymywaniem dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników z SODiR. Wynika to z modelu Altmana, który stosuje PFRON do oceny sytuacji ekonomicznej firm. Jeżeli wskaźnik wynosi mniej niż 1,81 proc. pomoc jest wstrzymywana, bowiem zgodnie z prawem unijnym potencjalni bankruci nie mogą otrzymywać pomocy publicznej.

Przedstawiciele organizacji zrzeszających pracodawców osób z niepełnosprawnością uważają, że model Altmana, opracowany w Stanach Zjednoczonych w latach 60. minionego wieku, sprawdza się w przypadku spółek giełdowych, które muszą wykazać dużą płynność finansową, ale nie w przypadku zakładów pracy chronionej, szczególnie tych, które inwestują w produkcję lub nowe obiekty.
Brak jest ponadto – ich zdaniem – wyraźnej podstawy prawnej do stosowania tego modelu w procedurze oceny sytuacji finansowej pracodawców osób z niepełnosprawnością, nadto wstrzymanie dofinansowania powinno następować dopiero po wydaniu ostatecznej decyzji administracyjnej, a nie w trakcie badania, przeciągającego się nieraz miesiącami, kondycji gospodarczej beneficjenta. Inaczej grozi to utratą płynności finansowej badanego przedsiębiorstwa i innymi poważnymi perturbacjami.

Jarosław Duda, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych przyznaje, że metoda Altmana może wstrzymać wypłatę dofinansowania. Ocena wyników jej stosowania i dyskusja o ewentualnej zmianie metody ma być przeprowadzona na posiedzeniu Rady Nadzorczej PFRON.

Pracodawcy uważają, że PFRON mógłby zastosować wytyczne Komisji Europejskiej z 1 października 2004 r., które definiują przedsiębiorstwo w trudnej sytuacji ekonomicznej i na tej podstawie decydować o wypłacie bądź wstrzymaniu dofinansowania.
Kat

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również