Komunikat PFRON z 16.12.2010 r.

Wnioskodawcy ubiegający się o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych bądź refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie przypomina, iż aby w sposób skuteczny i prawidłowy mógł przeprowadzić badanie sytuacji ekonomicznej wnioskodawców ubiegających się o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych bądź refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, koniecznym jest przekazanie do Funduszu kompletnych sprawozdań finansowych (bilanse, rachunki zysków i strat oraz informacje dodatkowe) za 3 ostatnie lata obrotowe tj. 2007, 2008, 2009 sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości lub oświadczenia mówiącego, że wnioskodawca nie jest zobowiązany do ich sporządzania.

Wszystkie przesłane dokumenty powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy.

Brak jakiegokolwiek z w/w dokumentów, ich nieczytelność, jak również pojawiające się w przesłanych sprawozdaniach błędy rachunkowe, skutkują koniecznością wzywania do uzupełnienia dokumentacji a więc wydłużeniem procesu badania sytuacji ekonomicznej przez Fundusz z winy wnioskodawcy.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również