Zaproszenie do udziału w projekcie „Szansa na niezależność!”

Zaproszenie do udziału w projekcie "Szansa na niezależność!"

Fundacja Fuga Mundi zaprasza osoby zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do uczestnictwa w projekcie „Szansa na niezależność!"

Jest on realizowany na podstawie umowy nr RPLU.11.01.00-06-0212/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.1: „Aktywne włączenie”.

Projekt pn. „Szansa na niezależność!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
Okres realizacji projektu: 01.12.2018 r. – 31.12.2019 r.

Uczestnicy będą mogli skorzystać m.in. z następujących form wsparcia:
• warsztaty aktywizacji zawodowej oraz treningu umiejętności społecznych,
• pośrednictwo pracy,
• stworzenie diagnozy potrzeb oraz zaplanowanie ścieżki reintegracji przygotowanej w oparciu o wzór kontraktu socjalnego,
• poradnictwo psychologiczne, prawne i zawodowe,
• wsparcie trenera pracy
• wsparcie indywidualnego doradcy ds. szkoleń.

W ramach uczestnictwa zapewnia się m.in.:
• możliwość odbycia stażu zawodowego wraz z otrzymywaniem stypendium stażowego (1280zł/msc),
• atrakcyjne, dostosowane do potrzeb szkolenia zawodowe i stypendium szkoleniowe (8,54zł/h),
• podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
• zwrot kosztów dojazdu na oferowane formy wsparcia,
• wsparcie w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia.

Do udziału zaprasza się osoby:
• posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim,
• zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego,
• nie uczestniczące obecnie w innych projektach finansowanych lub współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
• osoby pozostające bez zatrudnienia,
• w przypadku zarejestrowania w Urzędzie Pracy jako bezrobotny/a tylko osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy.

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.

Szczegółowe informacje w Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi w Lublinie przy ul. Krochmalnej 13/1, tel. 81 534-82-90, e-mail: praca@ffm.pl

pr

Data publikacji: 14.12.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również