Projekt „Trójkąt pożytku publicznego”

Projekt „Trójkąt pożytku publicznego"

Do powiatowych i gminnych jednostek samorządu terytorialnego, do organizacji pozarządowych i innych osób prawnych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

fio_

Szanowni Państwo !
Uprzejmie informujemy, że w roku bieżącym Krajowy Związek Rewizyjny i Spółdzielni Niewidomych kontynuuje realizację projektu zleconego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt ten nosi nazwę „Trójkąt pożytku publicznego”.

Jego celem jest szersze włączenie jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i lokalnego biznesu w proces promowania, inicjowania i organizowania spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej i innych podmiotów ekonomi społecznej jako skutecznej metody ograniczania bierności zawodowej osób niepełnosprawnych i innych defaworyzowanych grup społecznych na rynku pracy. Projekt ten opracowaliśmy z myślą o organizacjach pozarządowych i innych jednostkach, które zajmują się rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, zwłaszcza o tych, które już prowadzą warsztaty terapii zajęciowej. Nazwaliśmy go „Trójkąt pożytku publicznego” bowiem nasze doświadczenia podpowiadają, że współpraca jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych oraz miejscowych przedsiębiorców stanowi w tej dziedzinie niezbędny warunek osiągnięcia zakładanych w projekcie celów.

Realizacja projektu jest zaplanowana na okres do końca października 2011 roku.

Dobrze wpisuje się on w polski system rehabilitacji osób niepełnosprawnych, proponuje bowiem, aby każda organizacja pozarządowa i samorząd gminny tworzyły spółdzielnie socjalne z myślą o rehabilitacji i aktywizacji zawodowej tej zagrożonej marginalizacją grupy społecznej. Najbliżej tego celu są organizacje, które już prowadzą warsztaty terapii zajęciowej. Zachęcamy je, aby stały się również inicjatorem i członkiem założycielem takiej spółdzielni, która będzie pełniła rolę zakładu rehabilitacji zawodowej dla uczestników warsztatów, zwłaszcza tych, którzy są najbardziej przygotowani do samodzielnego życia. Rozwiązanie to zapewni ciągłość procesu rehabilitacji wielu uczestnikom WTZ, umożliwi im podjęcie pracy zawodowej w dotychczasowym, przyjaznym im środowisku. W ten sposób zwiększy się rotacja uczestników warsztatów oraz liczba „absolwentów” WTZ skierowanych na rynek pracy. Jest wiele zalet takiego tandemu WTZ – spółdzielnia socjalna, o których chcemy mówić w trakcie naszych zajęć szkoleniowych. Taka konstrukcja może stać się modelowym rozwiązaniem w polskim systemie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Powiatowe urzędy pracy, powiatowe centra pomocy rodzinie, miejskie ośrodki pomocy społecznej, pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych, a szczególnie organizacje pozarządowe i inne jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, prosimy o:
· promowanie projektu oraz zachęcanie do udziału w jego realizacji samorządy gminne i powiatowe oraz lokalny biznes;
· wytypowanie potencjalnych animatorów ekonomii społecznej (odpowiedni pracownicy i działacze Waszych instytucji i organizacji) oraz ich delegowanie na szkolenie przewidziane w połowie czerwca br.)* w Warszawie (szkolenie 5-dniowe);
· wytypowanie kandydatów na liderów grupy założycielskiej spółdzielni socjalnej i ich delegowanie na warsztaty szkoleniowe przewidziane we wrześniu br.)* w Warszawie (szkolenie 10-dniowe).

Powiatowe urzędy pracy, powiatowe centra pomocy rodzinie oraz miejskie ośrodki pomocy społecznej prosimy o:
· włączenie się w proces realizacji projektu na swoim terenie, zwłaszcza w zakresie pomocy w uzyskaniu środków finansowych na wniesienie częściowej opłaty za szkolenie oraz zwrot kosztów dojazdu delegowanych na to szkolenie osób;
· zachęcanie lokalnych przedsiębiorców do obejmowania patronatem nowopowstające spółdzielnie socjalne i inne podmioty ekonomii społecznej, pomoc w organizowaniu na ten temat rejonowych spotkań i konferencji z lokalnymi przedsiębiorcami. Projekt zakłada konferencje jednodniowe w całości finansowane z budżetu projektu. Prosimy powiaty o deklaracje udziału w organizacji takiej konferencji i jej terminu.

Zachęcamy Was do udziału w projekcie, zyskacie odpowiednio przygotowaną kadrę, dzięki której mogą powstać nowe, skuteczne formy rehabilitacji i miejsca pracy zawodowej dla osób najbardziej zagrożonych społecznym wykluczeniem.
Zgłoszenia na szkolenie animatorów ekonomii społecznej prosimy przesyłać w terminie do 25 maja 2011 r., a na szkolenie liderów grupy założycielskiej spółdzielni socjalnej do 15 sierpnia 2011 r. na adres administratora projektu – Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych w Warszawie. Dopłata do kosztów pierwszego szkolenia wynosi 800 zł od osoby, a drugiego – 1600 zł od osoby.
Informujemy ponadto, że dokumenty dotyczące realizacji projektu znajdują się na naszej stronie internetowej: www.kzrsiisn.zpchr.pl

ZAPRASZAMY
Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

Kierownik projektu                    Prezes Zarządu
Ludwik Mizera                           Jerzy Szreter

pliki do pobrania:
charakterystyka projektu,
karta zgłoszenia na turnus szkoleniowy
* ze względów organizacyjnych dokonano korekty terminów szkoleń w stosunku do zapisu w załączonej charakterystyce projektu.

 

Tematy do omówienia na turnusie szkoleniowym dla animatorów ekonomii społecznej
Temat zajęć / Ilość godzin

Charakterystyka projektu „Trójkąt Pożytku Publicznego”. Cele projektu, narzędzia realizacji, harmonogram podejmowanych działań, budżet projektu. / 2 godz.

System wspierania rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce. Rola PFRON w systemie i jego finansowe dylematy, podmioty uczestniczące w procesie rehabilitacji. Regulacje międzynarodowe. / 3 godz.

Nowe elementy w polityce państwa w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w 2011 roku. Kierunki zmian w systemie wsparcia finansowego. / 2 godz.

Rola jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Zadania samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych. / 2 godz.

Funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej jako ważnej formy rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Zadania programowe, zasady finansowania. Co po terapii zajęciowej? / 3 godz.

Ekonomia społeczna i jej znaczenie w aktywizowaniu zawodowym grup społecznych zagrożonych marginalizacją na rynku pracy. Stan spółdzielczości socjalnej w Polsce i jej perspektywy. / 3 godz.

Podstawy prawne spółdzielni socjalnej. Specyficzne cechy spółdzielni socjalnej, przedmiot działalności spółdzielni, fundusze spółdzielni, podział nadwyżki bilansowej w spółdzielni socjalnej, statutowa działalność odpłatna pożytku publicznego. / 2 godz.

Procedura zakładania spółdzielni socjalnej. Kto może przystąpić do spółdzielni, uchwała założycielska, statut spółdzielni, rejestracja, rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa i obowiązki członków. / 3 godz.

Praktyczne aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnej na przykładzie doświadczeń wybranych spółdzielni socjalnych z regionu warszawskiego. / 4 godz.

Praca osób niepełnosprawnych. Rehabilitacja zawodowa. Ocena możliwości psychofizycznych osób niepełnosprawnych. Optymalny dobór stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Pomoce techniczne w rehabilitacji zawodowej osób niepełnoprawnych. / 3 godz.

System orzekania o niepełnosprawności. Orzekanie o niezdolności do pracy. Orzecznictwo pozarentowe. Orzecznictwo rentowe i świadczenia rentowe z ubezpieczenia społecznego. Postępowanie odwoławcze w sprawach orzekania. Ulgi i przywileje wynikające z niepełnosprawności. / 3 godz.

Instrumenty wsparcia zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowane ze środków PFRON. / 3 godz.
Łącznie 33 godz.

 

Tematy do omówienia na turnusie szkoleniowym dla liderów grup założycielskich spółdzielni socjalnej
Temat zajęć / Ilość godzin

Charakterystyka projektu „Trójkąt Pożytku Publicznego”.Cele projektu, narzędzia realizacji, harmonogram podejmowanych działań, budżet projektu. / 3 godz.

System wspierania rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce. Rola PFRON w systemie, podmioty uczestniczące w procesie rehabilitacji. Regulacje międzynarodowe. / 4 godz.

Psychologiczne aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnej. Samoświadomość osób zakładającą spółdzielnię: jakie mam predyspozycje, co powinienem dalej rozwijać, co wyeliminować. Wzrost samomotywacji i umiejętności motywowania innych.Rozwój umiejętności pracy z zespołem, twórczego wykorzystywania potencjału własnego i grupy. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Doskonalenie postaw i zachowań pomagających w walce ze stresem i negatywnymi emocjami. Wzrost identyfikacji z firmą. / 8 godz.

Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa spółdzielczego. Prawa i obowiązki członków spółdzielni, spółdzielcza umowa o pracę, organy spółdzielni, gospodarka spółdzielni, lustracja, łączenie i podział spółdzielni, likwidacja lub upadłość spółdzielni, statut spółdzielni. / 3 godz.

Ekonomia społeczna i jej znaczenie w aktywizowaniu zawodowym grup społecznych zagrożonych marginalizacją na rynku pracy. Stan spółdzielczości socjalnej w Polsce i jej perspektywy. / 4 godz.
Podstawy prawne spółdzielni socjalnej. Specyficzne cechy spółdzielni socjalnej, przedmiot działalności spółdzielni, fundusze spółdzielni, podział nadwyżki bilansowej w spółdzielni socjalnej, statutowa działalność odpłatna pożytku publicznego. / 6 godz.

Procedura zakładania spółdzielni socjalnej. Kto może założyć, a kto przystąpić do spółdzielni socjalnej, uchwała założycielska, statut spółdzielni, rejestracja, rozpoczęcia działalności gospodarczej. / 8 godz.

Podstawowe informacje o działalności gospodarczej i jej formach. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, działalność pożytku publicznego, ewidencja działalności gospodarczej, kontrola przedsiębiorcy, charakterystyka podmiotów działalności gospodarczej (spółki cywilne, prawa handlowego, spółdzielnie), mali i średni przedsiębiorcy. / 4 godz.

Przedsiębiorstwo a rynek. Szacowania popytu, szacowanie kosztów, marketing, współpraca z innymi podmiotami gospodarczymi, prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych. /  4 godz.

Planowanie działalności przedsiębiorstwa. Cele, założenia i strategia firmy, źródła finansowania, instytucje potencjalnego wsparcie działalności spółdzielni socjalnej. Zasady opracowywania, struktura i budowa biznes planu. / 4 godz.

Zasady prowadzenia księgowości w spółdzielni socjalnej. Podstawowe pojęcia, elementy zasobów przedsiębiorstwa, prowadzenie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja, Bilans przedsiębiorstwa, rachunek zysków i strat. Rachunkowość w organizacji pożytku publicznego. Odpowiedzialność karna. / 4 godz.

Obciążenia podatkowe przedsiębiorstwa. Podatek dochodowy, podatek VAT, podatek od nieruchomości, składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie majątku. Zobowiązania podatkowe spółdzielni socjalnej, działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego. / 4 godz.

Praktyczne aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnej na przykładzie doświadczeń wybranych spółdzielni socjalnych z regionu warszawskiego. / 4 godz.
Instrumenty wsparcia zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowane ze środków PFRON. Rola jednostek samorządu terytorialnego. / 4 godz.
Łącznie 64 godz.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również